แนวทางการบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
กรมส่งเสริมการเกษตร

 

แนวทางการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

แนวทางการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔