Temp Download Services
Temp Download Services นิทรรศการอาเซียน Are you ready?   
 นิทรรศการอาเซียน Are you ready?

ASEAN 2015 Are you ready?

ชมภาพนิทรรศการ

 

ข้อมูลที่นำมาจัดนิทรรศการ ASEAN 2015 Are you ready? มีดังนี้ 

1. บรูไน

2. กัมพูชา 

3. อินโดนีเซีย

4. สปป. ลาว

5. มาเลเซีย

6.เมียนมาร์

7. ฟิลิปปินส์

8. สิงคโปร์

9. ไทย

10.เวียดนาม

11. ข้อมูลอาเซียนและกลไกการดำเนินงานระดับกระทรวงและกรมฯ 

12. การดำเนินงานของกรมฯ ในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

 

 

 

 

คำถาม    Let's go and have fun! 

1. ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยกี่เสา และมีเสาอะไรบ้าง

2. บรูไนได้กำหนดเป้าหมายด้านการเกษตรขึ้น โดยกำหนดวิสัยทัศน์บูรไนปี 2035 เกี่ยวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาด้านต่างๆ รวมทั้งมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพาน้ำมันไปสู่เศรษฐกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยบรูไนได้สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรประเภทหนึ่งขึ้น สินค้าเกษตรชนิดนั้น คืออะไร 

3. บรูไนได้กำหนดการนำเข้าสินค้าประเภทอาหาร โดยมีความเคร่งครัดเป็นอย่างมาก อยากทราบว่าสินค้าอาหารอะไรเท่านั้นที่บรูไนกำหนดให้นำเข้าในประเทศได้

4.กัมพูชามีเป้าหมายทางด้านการเกษตรที่จะส่งออกข้าวให้ได้ 1 ล้านตันในปี 2558 ดังนั้น จึุงมีนโยบายภาคการเกษตรอะไรที่สนับสนุนให้เกิดการส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

5. เป้าหมายด้านการเกษตรของกัมพูชาที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ประสงค์จะลดความเสี่ยงในการพึ่งพารายได้จากอุตสาหกรรมคืออะไร 

6. อินโดนีเซียได้ออกกฎกระทรวงเปลี่ยนจากการใช้โควตามาเป็นกลไก เพื่อควบคุมราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ โดยเฉพาะสินค้าเกษตร 2 ชนิด ได้แก่อะไรบ้าง

7. ภายในปี 2573 อินโดนีเซียได้ตั้งเป้าหมายด้านการเกษตรไว้อย่างไร 

8. สปป. ลาว ส่งเสริมภาคการผลิตสินค้าเกษตรอย่างไร 

9. ดอกไม้ประจำชาติของ สปป.ลาว คือ ดอกอะไร

10. สินค้าเกษตรนำเข้าที่สำคัญของฟิลิปปินส์ได้แก่อะไรบ้าง

11. นโยบายด้านการเกษตรของฟิลิปปินส์เกี่ยวกับการส่งออกสินค้าเกษตรคืออะไร

12. ดอกไม้ประจำชาติฟิลิปปินส์ คือ ดอกอะไร 

13. การเลิกคิ่ว ซึ่งเป็นภาษากาย ในประเทศฟิลิปปินส์มีความหมายว่าอย่างไร 

14. นโยบายภาคการเกษตรของสิงคโปร์ที่สงผลดีต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งไทย ไปยังสิงคโปร์คืออะไร

15. สินค้าเกษตรนำเข้าที่สำคัญของสิงคโปร์มีอะไรบ้าง 

16. ดอกไม้ประจำชาติของสิงคโปร์คือดอกอะไร 

17. เป้าหมายด้านการเกษตรของมาเลเซียให้ความสำคัญในด้านใด

18. มาเลเซียมีนโยบายสนับสนุนเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันอย่างจริงจัง ซึ่งไม่เพียงแต่สนับสนุนในด้านการปลูกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอะไรอีกด้วย 

19. เป้าหมายด้านการเกษตรของเมียนมาร์คืออะไร 

20. เมียนมาร์ได้ให้การสนับสนุนสินค้าเกษตรอะไรบ้าง และไม่ให้สัมปทานสินค้าเกษตรสาขาใด 

21. เวียดนามมีเป้าหมายด้านการเกษตรเกี่ยวกับข้าวอย่างไร 

22. สินค้าเกษตรที่เวียดนามส่งออกติดอันโลกมีกี่ชนิด อะไรบ้าง และลำดับที่เท่าไหร่

23. ธงชาติอาเซียนมีสัญลักษณ์อะไร และมีความหมายว่าอย่างไร 

24. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหนึ่งในกลไกภายใต้ความร่วมมือด้านการเกษตรและป่าไม้ของอาเซียนอย่างไร 

25. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกลไกเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างไร 

26. กรมส่งเสริมการเกษตรมีกลไกเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไร

27. ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศ/กล่มประเทศนอกภูมิภาคอะไรบ้าง (ตอบอย่างน้อย 2 ประเทศ/กลุ่มประเทศนอกภูมิภาค) 

28.  กำหนดการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือ วันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร และปีอะไร 

29.    กฎบัตรอาเซียน คือ อะไร 

30.  อาเซียน +3 และอาเซียน +6 คืออะไร ประกอบด้วยประเทศอะไรบ้าง 

********************************************************************

อุษา ทองแจ้งฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
usthong@hotmail.com