กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
Blueprint (3 เสา)
โครงสร้างความร่วมมืออาเซียน-กรมส่งเสริมการเกษตร
กลไกการดำเนินงานด้านอาเซียนของไทย
ตัวย่ออาเซียน
โครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร
ปี 55-56
ปี 57
เอกสารเผยแพร่
ASEAN Mini Book
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
ประชาคมอาเซียนฉบับเกษตรกร
ASEAN Infographic (pocket)
อาเซียน 2025: มุ่งหน้าไปด้วยกัน (ASEAN 2025: Forging Ahead Together)
กิจกรรมร่วมสนุก
นิทรรศการอาเซียน Are you ready 2015?

 

 

 

กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2579 9522 โทรสาร 0 2940 5742 E-mail: plan06@doae.go.th หรือ usthong@hotmail.com

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 8 เมษายน 2559