กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
Blueprint (3 เสา)
โครงสร้างความร่วมมืออาเซียน-กรมส่งเสริมการเกษตร
กลไกการดำเนินงานด้านอาเซียนของไทย
ตัวย่ออาเซียน
โครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร
ปี 55-56
ปี 57
เอกสารเผยแพร่
ASEAN Mini Book
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
ประชาคมอาเซียนฉบับเกษตรกร
ASEAN Infographic (pocket)
อาเซียน 2025: มุ่งหน้าไปด้วยกัน (ASEAN 2025: Forging Ahead Together)
กิจกรรมร่วมสนุก
นิทรรศการอาเซียน Are you ready 2015?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร./โทรสาร 02-5793727 E-mail: plan06@doae.go.th หรือ usthong@doae.go.th

ปรับปรุงครั้งล่า 8 เมษายน 2559