กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
Blueprint (3 เสา)
โครงสร้างความร่วมมืออาเซียน-กรมส่งเสริมการเกษตร
กลไกการดำเนินงานด้านอาเซียนของไทย
ตัวย่ออาเซียน
โครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร
ปี 55-56
ปี 57
เอกสารเผยแพร่
ASEAN Mini Book
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
ประชาคมอาเซียนฉบับเกษตรกร
ASEAN Infographic (pocket)
อาเซียน 2025: มุ่งหน้าไปด้วยกัน (ASEAN 2025: Forging Ahead Together)
กิจกรรมร่วมสนุก
นิทรรศการอาเซียน Are you ready 2015?
 

ารส่งเสริมและฝึกอบรมด้านการเกษตร
ASEAN Sectoral Working Group on Agricultural Training and Extension (AWGATE)

ผู้รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร

การจัดการประชุม : ทุกปี โดยจะหมุนเวียนเจ้าภาพจัดการประชุมในรัฐสมาชิก 10 ประเทศ

ประธานการประชุม (Chairman) : หมุนเวียนกันทุกๆ 2 ปี

วัตถุประสงค์ของการประชุม : จะเป็นการพบปะหารือระหว่างรัฐสมาชิก 10 ประเทศ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan of Action) โดยการดำเนินความร่วมมือจะมีทั้งการจัดการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูงาน เช่น การจัดการฝึกอบรมด้านการแปรรูป เป็นต้น

 

กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2579 9522 โทรสาร 0 2940 5742 E-mail: plan06@doae.go.th หรือ usthong@hotmail.com

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 8 เมษายน 2559