KM กองแผนงาน 
 

เรื่องทั่วไป
   link การพัฒนาตนเองด้วยระบบการเรียนรู้ทางไกล (e-learning) ของสำนักงาน ก.พ.   28/5/2563 9:31:03
   การจัดการความรู้กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   19/9/2555 11:03:06
   แผนการจัดการความรู้กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   25/2/2554 18:31:22
   แนะนำคณะทำงานการจัดการความรู้กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   25/2/2554 17:23:33
   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้กองแผนงาน ประจำปีงบปีประมาณ พ.ศ. 2554   25/2/2554 9:26:16
   รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน   5/4/2553 11:29:29
   การแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   5/4/2553 11:19:20
   สรุปผลการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1/2553   5/4/2553 11:03:10
   แผนจัดการความรู้กองแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   2/4/2553 16:41:16
 
เรื่องเล่า
   แนวทางการติดตามงาน   11/5/2553 9:41:28
   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)   29/4/2553 13:44:44
 
องค์ความรู้
   คู่มือการปฎิบัติงานการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีของกรมส่งเสริมการเกษตร   8/9/2563 13:33:42
   การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี   31/8/2559 12:26:01
   การจัดการความรู้กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2558   7/9/2558 16:29:13
   รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ กองแผนงาน ครั้งที่ 1/2556   19/2/2556 16:20:42
   แบบพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3/5/2553 9:57:19