ระบบฐานข้อมูลคู่มือโครงการ ปี 2556   
 ปี 2556

 update 12 ธันวาคม 2555                หน้าปกคู่มิอ    คำนำ     สารบัญ                

แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. ส่งเสริมการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้
       คู่มือโครงการ   Flowchart                 คู่มือโครงการ     Flowchart
้้
 

แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค

โครงการ : พัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาควเศรษฐกิจอาเซียน
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. เสริมสร้างความรู้เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
       คู่มือโครงการ                  คู่มือโครงการ   Flowchart
แผนงาน :เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร
โครงการ : สร้างความมั่นคงในอาชีพทางการเกษตร
กิจกรรมหลัก : ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
3. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ     
      คู่มือโครงการ    เป้าหมาย               คู่มือโครงการ   เป้าหมาย   
แผนงาน :ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคเกษตร
โครงการ : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
4. ครัวไทยสู่ครัวโลก   
            1) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)
                  คู่มือโครงการ   Flowchart                     คู่มือโครงการ     Flowchart
            2) ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย
                  คู่มือโครงการ    Flowchart                    คู่มือโครงการ     Flowchart
            3) เกษตรอินทรีย์
                  คู่มือโครงการ    Flowchart                   คู่มือโครงการ     Flowchart
            4) ผึ้ง

                  คู่มือโครงการ      Flowchart                  คู่มือโครงการ     Flowchart

            5) สมุนไพร
                  คู่มือโครงการ   Flowchart                      คู่มือโครงการ     Flowchart
            6) ไม้ผล
                  คู่มือโครงการ    Flowchart                      คู่มือโครงการ     Flowchart
            7) จัดระบบสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่
                  คู่มือโครงการ    Flowchart                     คู่มือโครงการ      Flowchart
 

กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
5. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดต้นทุน
 

            1) มันสำปะหลัง
                  คู่มือโครงการ   Flowchart                            คู่มือโครงการ      Flowchart
            2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
                  คู่มือโครงการ   Flowchart                           คู่มือโครงการ      Flowchart
            3) กาแฟ
                  คู่มือโครงการ   Flowchart                           คู่มือโครงการ      Flowchart
            4) ปรับระบบการปลูกข้าว (พืชหลังนา)

                  คู่มือโครงการ      Flowchart                         คู่มือโครงการ    Flowchart

6เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช     

   
            1) ปาล์มน้ำมัน
                  คู่มือโครงการ     Flowchart                             คู่มือโครงการ      Flowchart
            2) ศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชไร่ชุมชน(ถั่วเหลือง)
                  คู่มือโครงการ   Flowchart   ฝึกอบรมหลักสูตร                      คู่มือโครงการ      Flowchart       ฝึกอบรมหลักสูตร
            3) มะพร้าว
                  คู่มือโครงการ     Flowchart                             คู่มือโครงการ      Flowchart
7ลดความเสี่ยงด้านราคา    

               1) สับปะรด

                  คู่มือโครงการ      Flowchart                           คู่มือโครงการ      Flowchart

8พืชขยายโอกาส
               1) กล้วยไม้
                  คู่มือโครงการ     Flowchart                            คู่มือโครงการ      Flowchart
 

9. ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช
      คู่มือโครงการ      Flowchart                          คู่มือโครงการ      Flowchart

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร
10 . สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่   
      คู่มือโครงการ      Flowchart                   คู่มือโครงการ       Flowchart     ภาคผนวก1      ภาคผนวก2     ภาคผนวก3     ภาคผนวก4     แผนภาพกิจกรรมอบรม       เป้าหมายโครงการ
11. พัฒนาอาสาสมัครเกษตร
       คู่มือโครงการ      Flowchart                    คู่มือโครงการ       Flowchart
12. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการเกษตร   
       คู่มือโครงการ     Flowchart                      คู่มือโครงการ       Flowchart
 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน
13. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร     
     
            1) ฝึกอาชีพเกษตรกรเฉพาะด้าน

            2) อุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ   

             คู่มือโครงการ     Flowchart             คู่มือโครงการ      Flowchart
 
กิจกรรมหลัก : จัดทำระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร
14. จัดทำระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร
      คู่มือโครงการ   Flowchart                         คู่มือโครงการ   Flowchart
 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

15. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร    

      คู่มือโครงการ    Flowchart      ภาคผนวก                       คู่มือโครงการ       Flowchart       ภาคผนวก

16. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน   

      คู่มือโครงการ     Flowchart                                           คู่มือโครงการ      Flowchart

17. เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร          
      คู่มือโครงการ     Flowchart      ภาคผนวก                      คู่มือโครงการ      Flowchart       ภาคผนวก
 
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

18. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ 

            คู่มือโครงการ    Flowchart                            คู่มือโครงการ   Flowchart

 

         19.1 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง                  คู่มือโครงการ      Flowchart                         คู่มือโครงการ    Flowchart
            19.2 โครงการสืบเนื่องมาจากพระราชดำริ              คู่มือโครงการ      Flowchart                         คู่มือโครงการ     Flowchart
             19.3 โครงการ “หนึ่งใจ...เกษตรกร”                     คู่มือโครงการ      Flowchart                        คู่มือโครงการ    Flowchart

           19.4 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน           คู่มือโครงการ      Flowchart                         คู่มือโครงการ    Flowchart

 

          19.5 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน                                                      คู่มือโครงการ      Flowchart                         คู่มือโครงการ    Flowchart
             19.6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                        คู่มือโครงการ      Flowchart                         คู่มือโครงการ    Flowchart 

          19.7 โครงการตามพระราชดำริของสำนักราชเลขาธิการ                                คู่มือโครงการ      Flowchart                         คู่มือโครงการ    Flowchart 

             19.8 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                         คู่มือโครงการ      Flowchart                        คู่มือโครงการ    Flowchart

          19.9 โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร     คู่มือโครงการ      Flowchart                         คู่มือโครงการ   Flowchart

         19.10 โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน                                             คู่มือโครงการ      Flowchart                         คู่มือโครงการ     Flowchart  

            19.11 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ                                                  คู่มือโครงการ    Flowchart                            คู่มือโครงการ    Flowchart

 

19. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

        คู่มือโครงการ      Flowchart                          คู่มือโครงการ      Flowchart

 

กิจกรรมหลัก : โครงการหลวง

 20 โครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง
           คู่มือโครงการ      Flowchart                        คู่มือโครงการ   Flowchart
        
          20.1 ขยายผลโครงการหลวง           คู่มือโครงการ      Flowchart                         คู่มือโครงการ      Flowchart