ภาพข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน
ภาพข่าว

หน้า จากทั้งหมด 37 หน้า
ภาพข่าวชื่อข่าวสรุปข่าวจากคุณอีเมล์วันที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134 – 135 เพื่อพิจารณาการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 20/2/2563 11:42:40
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2565 - 2570 เมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองแผนงานได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2565 – 2570 โดยนายทวี มาสขาว รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนา มุ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาการผลิตผลไม้ไทยที่มีมาตรฐาน มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีแนวทางการพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ.2565 - 2570 ได้แก่ สร้างเสถียรภาพราคาผลไม้ ให้เกษตรกรสามารถขายได้ไม่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าส่งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP ในไม้ผลเศรษฐกิจหลัก       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน plan0303@hotmail.com 20/2/2563 10:20:48
      ประมวลภาพ... 10/2/2563 17:24:01
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร กองแผนงานได้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เห็นชอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และมอบหมายคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาของกฎหมาย       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 7/2/2563 12:00:57
ประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับส่วนกลาง และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. กองแผนงานจัดประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับส่วนกลางและสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่จะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกันพิจารณาประเด็นปัญหาการทำงานของจังหวัดที่จะนิเทศงาน และจัดทำแผนการนิเทศงาน ครั้งที่ 1 โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการกองแผนงานเป็นประธาน       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 7/2/2563 11:51:07
เข้าร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่กองแผนงาน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 7/2/2563 11:48:10
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินตามโครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินตามโครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 สำนักงาน คปภ. โดยมีนายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช และนายสิฏฐิพงษ์ สุริยกานต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 7/2/2563 11:45:10
ประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 กองแผนงานได้จัดประชุมกองครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 6 กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้กลุ่ม/ฝ่าย และคณะทำงานฯ ของกองแผนงานรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการกองแผนงานเป็นประธานฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และประธาน/เลขาคณะทำงานฯ ของกองแผนงาน       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 7/2/2563 11:40:26
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร กองแผนงานได้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เห็นชอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และมอบหมายคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาของกฎหมาย       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน plan0303@hotmail.com 6/2/2563 16:52:47
การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 กองแผนงานได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ (ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ : VDO Conference) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน การดำเนินงานตามแนวทางฯ โดยพื้นที่ดำเนินการในปี 2563 เป็นการดำเนินการต่อเนื่องใน 6 จุดนำร่องเดิม และขยายผลใน 77 จังหวัด และเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง และยั่งยืน โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม และผู้อำนวยการกอง/สำนักที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 เกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน plan0303@hotmail.com 14/1/2563 15:21:54


กลับไปหน้าแรกกองแผนงาน