ภาพข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน
ภาพข่าว

หน้า จากทั้งหมด 39 หน้า
ภาพข่าวชื่อข่าวสรุปข่าวจากคุณอีเมล์วันที่
เข้าร่วมการสัมมนาแนวทางติดตามประเมินผล แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เมื่อวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2561 นางสาวอาภาภรณ์ มีนาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล ได้เข้าร่วมการสัมมนาแนวทางติดตามประเมินผล แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ร่วมกับศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมบ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม วัตถุประสงค์การสัมมนาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการติดตามประเมินผลโครงการ และร่วมกันวางแผนปฏิบัติงานติดตามประเมินผลในพื้นที่ รวมทั้งให้ได้คู่มือการติดตามประเมินผลโครงการที่ผ่านการมีส่วนร่วม ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไปได้       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 15/6/2561 16:23:40
ประชุมคณะทำงานฝ่ายประเมินผลเกษตรสร้างชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 คณะทำงานฝ่ายประเมินผล การจัดกิจกรรม “งานเกษตรสร้างชาติ” ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี ได้จัดประชุม ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาวัตถุประสงค์และขอบเขต การจัดงาน การดำเนินงานของผู้รับจ้างจัดงาน (Organizer) และแผนการปฏิบัติงานของคณะทำงานฝ่ายประเมินผล โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธาน และนางสาวอาภาภรณ์ มีนาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล เป็นเลขานุการฯ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 15/6/2561 15:00:23
ประชุมกองแผนงานครั้งที่ 5_2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 กองแผนงานได้จัดประชุมกองครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้กลุ่ม/ฝ่าย และคณะทำงานฯ ของกองแผนงานรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงานเป็นประธานฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และประธาน/เลขาคณะทำงานฯ ของกองแผนงาน       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 15/6/2561 14:31:38
บรรยายโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561 ณ โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 นายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านพืช ได้ร่วมบรรยายโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561 ณ โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 7/6/2561 15:55:39
ร่วมการวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 กองแผนงานมอบหมายให้นายสุรชาติ นิลตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวรัตกรณ์ วุฒิบูรณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ รัฐสภา       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 7/6/2561 11:17:39
กองแผนงานร่วมการจัดค่ายเยาวชน 4-H Summer Camp 2018 เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการกองแผนงาน เจ้าหน้าที่กลุ่มติดตามและประเมินผล และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการจัดค่ายเยาวชน 4-H Summer Camp 2018 ณ โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 3 เป็นประธานการเปิดงานดังกล่าว       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 6/6/2561 15:40:51
บรรยายโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านพืช ได้ร่วมบรรยายโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 6/6/2561 15:35:32
บรรยายโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านพืช ได้ร่วมบรรยายโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 6/6/2561 15:28:28
บรรยายโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านพืช ได้ร่วมบรรยายโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 6/6/2561 15:22:39
บรรยายโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านพืช ได้ร่วมบรรยายโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ จังหวัดลพบุรี       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 6/6/2561 15:05:22


กลับไปหน้าแรกกองแผนงาน