ภาพข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน
ภาพข่าว

หน้า จากทั้งหมด 40 หน้า
ภาพข่าวชื่อข่าวสรุปข่าวจากคุณอีเมล์วันที่
การประชุม เรื่อง การดำเนินโครงการ ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุม เรื่อง การดำเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 ในประเด็นความเห็นของสำนักงบประมาณ เรื่อง การดำเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 2/6/2563 16:44:44
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วย นายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช และ นายศตนัน พรรณอภัยพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 2/6/2563 14:46:04
กิจกรรม “กสก. เราพี่น้องกัน รักกันตลอดไป” วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองแผนงาน ได้ร่วมกันบรรจุสิ่งของเพื่อจัดส่งให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กิจกรรม “กสก. เราพี่น้องกัน รักกันตลอดไป” ณ โรงอาหาร อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ frsdoae01@gmail.com 1/6/2563 18:07:20
ประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 กองแผนงานได้จัดประชุมกองครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุม 6 กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้กลุ่ม/ฝ่าย และคณะทำงานฯ ของกองแผนงานรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการ กองแผนงานเป็นประธานฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และประธาน/เลขาคณะทำงานฯ ของกองแผนงาน       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 29/5/2563 18:34:56
การประชุมหารือแนวทางการเสนอโครงการภายใต้ กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านเกษตร โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อประชุมหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมีงบประมาณอุดหนุนตามแผนพัฒนาศักยภาพของแปลงไม่เกินแปลงละ 3 ล้านบาท และโครงการยกระดับศูนย์เรียนร์ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 882 ศูนย์ โดยมีงบประมาณอุดหนุนศูนย์ละไม่เกิน 5 แสนบาท สำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินงานโครงการฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2564       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 29/5/2563 18:29:56
ประชุมร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้ กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 กองแผนงาน มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการและงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร ผ่านระบบทางไกล ออนไลน์ (web Conference) โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อรับทราบกรอบนโยบายและแนวทางโครงการฯ ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 29/5/2563 18:26:26
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างไทย – FAO ปี ค.ศ. 2020 – 2021 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2563 สำนักการเกษตรต่างประเทศ (สกต.) ในฐานะ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และการเกษตรต่างประเทศ ขอเชิญผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ ความร่วมมือระหว่างไทย – FAO ปี ค.ศ. 2020 – 2021 ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่าน ZOOM Cloud Meetings       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 29/5/2563 17:48:46
การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบาย การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ) โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพึ่งบุญฯ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อรับทราบแนวทางและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดทำและเสนอโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 27/5/2563 16:56:42
การประชุมคณะอนุกรรมการวางแผน และติดตามการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน และนายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช เข้าร่วม การประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 134 - 135) เพื่อสรุปสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูแล้ง ความก้าวหน้าตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 และพิจารณาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง และการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2563       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 27/5/2563 15:56:55
การปรับเป้าหมาย ตัวชี้วัด โครงการ ที่ได้รับผลกระทบจากพระราชบัญญัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธาน การประชุมการปรับเป้าหมาย ตัวชี้วัด โครงการ ที่ได้รับผลกระทบจากพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อปรับเป้าหมาย ตัวชี้วัด โครงการ ที่ได้รับผลกระทบจากพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 19/5/2563 11:23:17


กลับไปหน้าแรกกองแผนงาน