ภาพข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน
ภาพข่าว

หน้า จากทั้งหมด 58 หน้า
ภาพข่าวชื่อข่าวสรุปข่าวจากคุณอีเมล์วันที่
การประชุมเพื่อลดการสูญเสียจากปัญหาช้างป่าบุกรุกที่ทำกินและทำร้ายประชาชน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช นายสิฏฐิพงษ์ สุริยกานต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองแผนงาน นางสาวอรุณ แก้วขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม และนายกิตติ สระแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เข้าร่วมประชุมเพื่อลดการสูญเสียจากปัญหาช้างป่าบุกรุกที่ทำกินและทำร้ายประชาชน การเยียวยาพืชผลทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่า เวลา 09.30 น. ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม       ประมวลภาพ... ประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 23/6/2565 12:54:18
การบรรยายโครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ประจำปี 2565 เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโดม โรงแรมออโรร่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช กองแผนงาน และนายกีรเดช โรจน์กิจอนันต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมการเสวนาใน หัวข้อ “การขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการขอรับสนับสนุนเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ       ประมวลภาพ... ประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 22/6/2565 12:01:52
ร่วมประชุมหารือและให้ความเห็นชอบรวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติและจากป่าที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช นายสิฏฐิพงษ์ สุริยกานต์ นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ กองแผนงาน นางสาวอรุณ แก้วขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม และนายกิตติ สระแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือและให้ความเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติและจากป่าที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานภาครัฐออกมาทำลายออกมาทำลายพืชผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน ชีวิตและร่างกายของชาวบ้านในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมห้องประชุม 709 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ       ประมวลภาพ... ประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 10/6/2565 12:20:57
ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการ กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช นายสิฏฐิพงษ์ สุริยกานต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย เพื่อพิจารณาติดตามการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 301 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา โดยมีนายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย เป็นประธานการประชุม       ประมวลภาพ... ประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 10/6/2565 8:51:51
การประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 2/2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการ กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช นายสิฏฐิพงษ์ สุริยกานต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองแผนงาน นางสาวสุมนา สิมาสฤษฎ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และนางสาวพรปรีชา หงษะเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 4/2 ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีนายสำราญ สารบรรณ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุม       ประมวลภาพ... ประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 25/5/2565 12:28:16
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองแผนงานร่วมแต่งกายชุดข้าราชการและพนักงานราชการเพื่อสืบสานวัฒนธรรมองค์กรในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมองค์กร (แต่งกายชุดข้าราชการ/ผ้าไทย)       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 23/5/2565 13:42:08
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2567 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2567 ณ อิมแพ็คฯ เมืองทองธานี โดย นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วย นายมนต์เทพ อัตต์สินทอง และผู้แทนจากกอง/สำนักที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ       ประมวลภาพ... กลุ่มแผนงาน plan0303@hotmail.com 19/5/2565 10:36:31
กองแผนงานร่วมขับเคลื่อนองค์กรและระบบการทำงานทางการเกษตรด้วย BCG และบูรณาการการดำเนินงานเชิงพื้นที่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผอ.กผง. พร้อมด้วย นางสาวละคร มูลแวง ผอ.กผ. คณะเจ้าหน้าที่กผง. ผอ.กพก. ผอ.กสว. ผอ.กขพ.ผู้แทนผอ.สสจ. ผู้แทนผอ.กวพ. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทาง การขับเคลื่อนและบูรณาการงานส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ จังหวัดราชบุรี ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและพิจารณาแนวทางบูรณาการการทำงาน และศึกษาดูงาน การดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่สมุนไพร ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี       ประมวลภาพ... กลุ่มแผนงาน plan0303@hotmail.com 25/3/2565 18:20:39
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยนายมนต์เทพ อัตต์สินทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้เข้าร่วมการประชุมและลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเกษตร/สาขาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตร หอการค้าไทย       ประมวลภาพ... กลุ่มแผนงาน plan0303@hotmail.com 23/3/2565 17:10:49
ร่วมให้สัมภาษณ์ โครงการวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาโครงการประกันภัยข้าวนาปี และการเชื่อมโยง กับการปลูกข้าวเพื่อลดความร้อน” เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการ กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช นายสิฏฐิพงษ์ สุริยกานต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองแผนงาน และนายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมให้สัมภาษณ์กับอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาโครงการประกันภัยข้าวนาปี และการเชื่อมโยงกับการปลูกข้าวเพื่อลดโลกร้อน” ณ ห้องประชุม 4/1 กรมส่งเสริมการเกษตร       ประมวลภาพ... ประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 18/3/2565 13:13:25


กลับไปหน้าแรกกองแผนงาน