ภาพข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน
ภาพข่าว

หน้า จากทั้งหมด 35 หน้า
ภาพข่าวชื่อข่าวสรุปข่าวจากคุณอีเมล์วันที่
การบรรยายในการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2561 รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และวันที่ 11 มีนาคม 2561 โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการ กองแผนงาน และนางสาวละคร มูลแวง ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน บรรยายในหัวข้อ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติ การขับเคลื่อนงานในฐานะ Chief of Operation และ Operation Team และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 20/2/2561 16:08:03
การประชุมคณะทำงานประเมินผล การจัดงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 คณะทำงานประเมินผล การจัดงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 ได้จัดประชุมครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 เพื่อพิจารณาการปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินของผู้รับจ้างจัดงาน (Organizer) และการลงพื้นที่จัดงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 ของคณะทำงานประเมินผล โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล เลขานุการคณะทำงานฯ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ การประชุมดังกล่าว       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 20/2/2561 13:39:18
การประชุมคณะทำงานประเมินผล การจัดงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะทำงานประเมินผล การจัดงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 ได้จัดประชุมครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 เพื่อพิจารณาวิธีการและเครื่องมือ ที่ใช้ในการประเมินของผู้รับจ้างจัดงาน (Organizer) โดยมีผู้อำนวยการกองแผนงานเป็นประธาน ผู้อำนวยการกลุ่มติดตาม และประเมินผล เป็นเลขานุการฯ       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 20/2/2561 11:33:57
      ประมวลภาพ... 14/2/2561 14:14:23
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ตามบทบาท Chief of Operation และ Operation Team” เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการกองแผนงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ตามบทบาท Chief of Operation และ Operation Team” โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุม       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 12/2/2561 15:57:56
การฝึกอบรมหลักสูตร การวางกลยุทธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2561 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้นายมารุต โพธิ์ระเบียบ นางสาวบุษยา มากงลาด และนายชิติภัทร ไชยรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การวางกลยุทธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน plan0303@hotmail.com 6/2/2561 16:45:35
      ประมวลภาพ... 29/1/2561 9:56:29
การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2560 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2560 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมห้อง 6 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 เพื่อพิจารณาโครงร่างรายงานประจำปี 2560 และแผนการปฏิบัติงานการจัดทำรายงานประจำปี 2560 ของกรมส่งเสริมการเกษตร       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 25/1/2561 10:41:30
การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2560 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2560 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมห้อง 6 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 เพื่อพิจารณาโครงร่างรายงานประจำปี 2560 และแผนการปฏิบัติงานการจัดทำรายงานประจำปี 2560 ของกรมส่งเสริมการเกษตร       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 24/1/2561 15:09:46
การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 คณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาแผนประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร สื่อประชาสัมพันธ์ และแนวทางการประสานงาน โดยกองแผนงานได้มอบหมายให้ นางสาวปรางทิพย์ บุญกล่ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวบุษยา มาทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมเป็นคณะทำงานฯ และเข้าร่วมประชุมดังกล่าว       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 19/1/2561 11:06:22


กลับไปหน้าแรกกองแผนงาน