ภาพข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน
ภาพข่าว

หน้า จากทั้งหมด 33 หน้า
ภาพข่าวชื่อข่าวสรุปข่าวจากคุณอีเมล์วันที่
ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายนางสาวปรางทิพย์ บุญกล่ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 /2560 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน plan0303@hotmail.com 21/11/2560 9:16:07
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1 /2561 เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายนางสาวบุปผา ไหมพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการและงบประมาณ และนางสาวบุษยา มากงลาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1 /2561 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน plan0303@hotmail.com 17/11/2560 15:10:34
พิธีเปิดนิทรรศการและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายเจ้าหน้าที่กองแผนงานเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน plan0303@hotmail.com 15/11/2560 17:13:11
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 คณะทำงานจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 6 (กองแผนงาน) ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนางสาวละคร มูลแวง ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน เป็นประธานฯ       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 14/11/2560 15:54:00
ประชุมจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 กองแผนงานได้มอบหมายให้นางสาวบุษยา มาทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับผู้แทน กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอด เทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 14/11/2560 14:34:03
      ประมวลภาพ... 13/11/2560 23:12:54
      ประมวลภาพ... 13/11/2560 23:02:28
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหาข้อยุติความเหมาะสมและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ข้อเสนอพัฒนานวัตกรรม แผนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมฯ โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 2 เป็นประธานการประชุม       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน plan0303@hotmail.com 13/11/2560 10:08:42
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหาข้อยุติความเหมาะสมและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ข้อเสนอพัฒนานวัตกรรม แผนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมฯ โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 2 เป็นประธานการประชุม       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน plan0303@hotmail.com 13/11/2560 10:03:04
ประชุมคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์กรตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายนางสาวปรางทิพย์ บุญกล่ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์กรตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 501 - 502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหารซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก และผู้แทนจากกองการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการ เข้าร่วมประชุมในวัน เวลา ดังกล่าวด้วย       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน plan0303@hotmail.com 7/11/2560 11:32:07


กลับไปหน้าแรกกองแผนงาน