ภาพข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน
ภาพข่าว

หน้า จากทั้งหมด 30 หน้า
ภาพข่าวชื่อข่าวสรุปข่าวจากคุณอีเมล์วันที่
การประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 - 16 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน ได้เดินทางไปประเมินผล การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ประจำปี 2560 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร และนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ให้มีประสิทธิภาพ       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 18/9/2560 16:22:28
การประชุมการเตรียมการนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ในรอบ 1 ปี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 2 เป็นประธานการประชุมการเตรียมการนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ในรอบ 1 ปี ในงานสัมมนาเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ (Year End) ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 โดยมีผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ประชุมดังกล่าว       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 18/9/2560 16:08:31
การประชุมการเตรียมการนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ในรอบ 1 ปี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 2 เป็นประธานการประชุมการเตรียมการนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ในรอบ 1 ปี ในงานสัมมนาเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ (Year End) ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 โดยมีผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 18/9/2560 15:19:48
ฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง” เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 นางนงลักษณ์ วันเพ็ญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยนางจุฑารัตน์ ธนาโสภณพาณิชย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางวัชรา ศรีนิธิไชยเดช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ได้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง” จัดโดยสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน plan10@doae.go.th 14/9/2560 14:50:21
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตร 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้นายชยวรรษ อ่อนสี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวปรางทิพย์ บุญกล่ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตร 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมฯ       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน plan0303@hotmail.com 12/9/2560 17:39:42
ประชุมคณะทำงานจัดทำยกร่างยุทธศาสตร์กล้วยไม้ พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้นางสาวบุปผา ไหมพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการและงบประมาณ และนางสาวปรางทิพย์ บุญกล่ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าประชุมคณะทำงานจัดทำยกร่างยุทธศาสตร์กล้วยไม้ พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมฯ       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน plan0303@hotmail.com 11/9/2560 18:33:47
การจัดประชุมการจัดทำแผนในการสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการจัดประชุมการจัดทำแผนในการสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน plan30@doae.go.th 1/9/2560 18:11:10
การจัดประชุมการจัดท าแผนในการสนับสนนุ งานส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการจัดประชุมการจัดท าแผนในการสนับสนนุ งานส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน plan30@doae.go.th 1/9/2560 18:00:38
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการกองแผนงาน และผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ณ ห้องประชุม 7 กรมส่งเสริม การเกษตร ชั้น 5 อาคาร 1 โดยได้ชี้แจงผลการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 และการประเมินผล การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 1/9/2560 16:43:50
สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกและทิศทางการปรับตัวของเศรษฐกิจไทย” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้นางสาวปรางทิพย์ บุญกล่ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวนางสาวรัตกรณ์ วุฒิบูรณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกและทิศทางการปรับตัวของเศรษฐกิจไทย” ณ โรงแรมเซนจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน plan0303@hotmail.com 31/8/2560 15:41:49


กลับไปหน้าแรกกองแผนงาน