ภาพข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน
ภาพข่าว

หน้า จากทั้งหมด 42 หน้า
ภาพข่าวชื่อข่าวสรุปข่าวจากคุณอีเมล์วันที่
โครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561 จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ได้ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) โครงการการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 เรื่อง การยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามแบบ กษ 01 ณ ห้องทองอินทรา ชั้น 2 โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซึ่งเป็นโครงการอบรมที่ให้ความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนเพิ่มศักยภาพของผู้เข้าอบรมให้สามารถถ่ายทอดให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ผู้สนในสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.plan.doae.go.th/NDRC/download.html       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 10/10/2561 16:23:16
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองแผนงาน” ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 – 24 กันยายน 2561 กองแผนงานได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองแผนงาน” ประจำปี 2561 ณ โรงแรม โอ เซเว่น วิลล่า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. การรับฟังบรรยายและกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม เรื่อง การขับเคลื่อนระบบงานส่งเสริมการเกษตร T&V System โดยกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 2. การรับฟังแนวทางการดำเนินงานของกองแผนงานในปี 2562 โดยผู้อำนวยการกองแผนงาน 3. การรับฟังบรรยายและกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง “การสร้างและพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศ” โดยวิทยากรจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 4. การศึกษาดูงาน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร “ฟาร์มไม่ตั้งใจ” และโรงงาน “สมเกียรติ ผักอร่อย” ณ จังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 10/10/2561 16:17:09
การสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เป็นประธานพิธีการสัมมนาและมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน ร่วมกับผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี อภิปรายคณะ เรื่อง คนและงานทางการเกษตร ความสำเร็จ ความคาดหวัง หนทางสู่ปากถ้ำ และเจ้าหน้าที่กองแผนงานเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 10/10/2561 11:35:27
การประเมินผลการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 (T&V System) จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน และกองวิจัย และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าร่วมการประเมินผลการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 (T&V System) ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับทีมนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับส่วนกลาง/เขต ทีมที่ 1 เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เกษตรอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์ ปัญหาอุปสรรค ในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร และนำผลที่ได้ไปสนับสนุน และแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 10/10/2561 11:01:55
การประเมินผลการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 (T&V System) จังหวัดชัยนาท เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน และกองวิจัย และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าร่วมการประเมินผลการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 (T&V System) ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ร่วมกับทีมนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับส่วนกลาง/เขต ทีมที่ 1 เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เกษตรจังหวัดชัยนาท เกษตรอำเภอในจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์ ปัญหาอุปสรรค ในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร และนำผลที่ได้ไปสนับสนุน และแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 10/10/2561 10:46:42
เป็นวิทยากรให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในเรื่องหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 นายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านพืช และนายสิฏฐิพงษ์ สุริยกานต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในเรื่องหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร แนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และการใช้งานระบบโปรแกรมภัยธรรมชาติ ในการบันทึกข้อมูลตามแบบรายงาน กษ 01 – 03 และการรายงานผล เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถขยายผลใช้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 9/10/2561 11:31:46
เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของ รมว.กษ. รมช.กษ. และประชุม ครม. สัญจร เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยนางสาวจิตรลดา บุ่งวิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายณัฐสิทธิ์ ปานลิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของ รมว.กษ. รมช.กษ. และประชุม ครม. สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์) ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสุรพงษ์ เจียรสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 9/10/2561 10:46:46
      ประมวลภาพ... 15/9/2561 14:39:47
      ประมวลภาพ... 15/9/2561 13:24:40
เข้าร่วมถวายพานพุ่มในงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วย นางสาวอินทิรา ปัทมเศรษฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวสุมนา มงคลสินธุ์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ เข้าร่วมถวายพานพุ่มในงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลาดจอดรถ ชั้น 1 สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 4/9/2561 14:42:27


กลับไปหน้าแรกกองแผนงาน