ภาพข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน
ภาพข่าว

หน้า จากทั้งหมด 33 หน้า
ภาพข่าวชื่อข่าวสรุปข่าวจากคุณอีเมล์วันที่
บรรยายโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมาย นายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 จัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 3/10/2562 14:57:18
การพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย แต่มิได้อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน เวลา 10.30 น. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้จัดประชุม เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย แต่มิได้อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนางสาววิมล ชาตะมีนา ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นประธาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีนายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช เข้าร่วมประชุมดังกล่าว       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 2/10/2562 9:31:17
xit=6,การพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย แต่มิได้อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน เวลา 10.30 น. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้จัดประชุม เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย แต่มิได้อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนางสาววิมล ชาตะมีนา ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นประธาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีนายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช เข้าร่วมประชุมดังกล่าว       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 18/9/2562 16:32:43
ร่วมงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครอบรอบ 123 ปี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครอบรอบ 123 ปี จัดขึ้น ณ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ (บางเขน)       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 18/9/2562 14:32:54
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 กองแผนงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยนายณัฐสิทธิ์ ปานลิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มติดตามและประเมินผล ได้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ผลการประเมินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริมเมื่อสิ้นสุดโครงการ ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 16/9/2562 14:47:59
โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เวทีชุมชนครั้งที่ 3 จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่กองแผนงานได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ณ โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นการจัดเวทีชุมชนครั้งที่ 3 โดยสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอมตำบลดอนมโนรา และตำบลจอมปลวกมี YSF และหน่วยงานภาคี/เครือข่ายต่างๆ จำนวน 30 คน พร้อมทั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ และคณะทำงานปฏิบัติการโครงการฯ เข้าร่วมเวทีชุมชนเพื่อคืนข้อมูลการดำเนินงานโครงการให้ชุมชน ขยายผลกิจกรรมสู่ชุมชนอื่นๆ เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย สรุปบทเรียนและวางแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน plan0303@hotmail.com 16/9/2562 11:34:57
สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การทำงานเป็นทีม อย่างสร้างสรรค์ สู่ความสำเร็จขององค์กร” กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การทำงานเป็นทีม อย่างสร้างสรรค์ สู่ความสำเร็จขององค์กร” ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - กันยายน 2562 ณ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม เป็นประธานมอบแนวทางการดำเนินงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่กองแผนงาน ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักถึงการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี โดยมุ่งเน้นสู่เป้าหมายการทำงานร่วมกันและผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขององค์กรอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาเจ้าหน้าที่ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรร่วมกันในการทำงานเป็นทีม สู่การเป็น DOAE Officer       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 9/9/2562 11:05:57
โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ณ สวนมังคุดโบราณ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่กองแผนงานเข้าร่วมติดตามผล การดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 3 โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ณ สวนมังคุดโบราณ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีชุมชน ประกอบด้วย เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน YSF และนักวิชาการจากโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเวทีสรุปบทเรียน ถอดองค์ความรู้ และจัดทำแผนพัฒนากลุ่มเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่นำไปสู่การขยายผลสู่ชุมชน       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 9/9/2562 10:56:28
โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เวทีชุมชนครั้งที่ 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่กองแผนงานได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการจัดเวทีชุมชนครั้งที่ 3 โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผัก อำเภอนามน เกษตรกรกลุ่มผลิตสารชีวภัณฑ์ YSF และผู้นำชุมชน และหน่วยงานภาคี/เครือข่ายต่างๆ จำนวน 30 คน พร้อมทั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ และคณะทำงานปฏิบัติการโครงการฯ เข้าร่วมเวทีชุมชนเพื่อคืนข้อมูลการดำเนินงานโครงการให้ชุมชน สรุปบทเรียนและวางแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน plan0303@hotmail.com 9/9/2562 9:48:54
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ โดยมี นางนงลักษณ์ วันเพ็ญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2562 โดยมีกำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ วัดบัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 6/9/2562 16:42:14


กลับไปหน้าแรกกองแผนงาน