ภาพข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน
ภาพข่าว

หน้า จากทั้งหมด 36 หน้า
ภาพข่าวชื่อข่าวสรุปข่าวจากคุณอีเมล์วันที่
ประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 3_2561 เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 กองแผนงานได้จัดประชุมกองครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 6 (กองแผนงาน) ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้กลุ่ม/ฝ่าย และคณะทำงานฯ ของกองแผนงานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงานเป็นประธาน การประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และประธาน/เลขาคณะทำงานฯ       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 4/4/2561 15:30:53
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่ออังคารที่ 3 เมษายน 2561 กองแผนงานมอบหมายให้นายสุรชาติ นิลตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวเจิดนภางค์ ไชยเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 123)       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 4/4/2561 15:15:32
ประชุมระบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร งบเพิ่มเติม เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 กองแผนงานได้จัดประชุมระบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร งบเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 4/4/2561 15:00:30
ประชุมสรุปผลการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 กองแผนงานได้จัดประชุมสรุปผลการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับส่วนกลาง/เขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการนิเทศงาน ครั้งที่ 1 และแผนการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 โดยมีนายอนันต์ ลิลา ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม นางสาวอาภาภรณ์ มีนาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และนางสาวจิตรลดา บุ่งวิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 30/3/2561 15:39:22
ประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 กองแผนงานมอบหมายให้นายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการ กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อพิจารณาจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 สำหรับสาขาย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 สำนักงาน คปภ.       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน plan51@doae.go.th 23/3/2561 14:19:19
ประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมและงานแสดงผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบ 50 ปี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมและงานแสดงผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบ 50 ปี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเตรียมการจัดกิจกรรมพิเศษฯ ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม และจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน 2561 โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน นางสาวบุปผา ไหมพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการและงบประมาณ และนายวรวุฒิ ทาอุโมงค์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 22/3/2561 10:32:33
      ประมวลภาพ... 20/3/2561 22:00:03
      ประมวลภาพ... 20/3/2561 21:46:00
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม “50 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชม” ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม “50 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชม” ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร “50 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชม” รูปแบบและกิจกรรมที่จะดำเนินการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 50 แหล่ง และการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยกองแผนงานมอบหมายให้ นายสุรชาติ นิลตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมข้างต้น ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 19/3/2561 11:37:40
การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2560 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2560 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดประชุมครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมห้อง 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 เพื่อพิจารณาการปรับปรุงโครงร่างรายงานประจำปี 2560 ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 1 เป็นประธานฯ นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นรองประธานฯ นางสาวอาภาภรณ์ มีนาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตาม และประเมินผล เป็นเลขานุการฯ และนายสุธีร์ ชัยประเดิมศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายณัฐสิทธิ์ ปานลิตร และนางสาวบุษยา มาทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 14/3/2561 17:19:15


กลับไปหน้าแรกกองแผนงาน