ภาพข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน
ภาพข่าว

หน้า จากทั้งหมด 44 หน้า
ภาพข่าวชื่อข่าวสรุปข่าวจากคุณอีเมล์วันที่
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ผลการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร และ ผลการประเมินการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ทุกมิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ” เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการกองแผนงานมอบหมายให้ นางสาวอาภาภรณ์ มีนาพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ผลการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร และ ผลการประเมินการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ทุกมิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ” ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ณ โรงแรมทีเค พาเลซ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 สำนักงานเกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 13/12/2561 15:43:57
แถลงข่าวงานประกันภัยพืชผลในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานแถลงข่าวการทำประกันภัยพืชผลในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และรับมอบซอฟต์แวร์จากสมาคมประกันวินาศภัยไทย สำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูล จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีผู้อำนวยการกองแผนงานและเจ้าหน้าที่กองแผนงานเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้มีความเข้าใจที่ชัดเจน ถูกต้อง และเชื่อมั่นในการทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตร และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงการทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตร       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน plandoae30@gmail.com 7/12/2561 14:10:47
สัมมนาแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 4/12/2561 17:46:14
สัมมนาแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 4/12/2561 17:43:40
การต้อนรับคณะผู้แทนภาครัฐจากเมืองจูหม่าเตี้ยน มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ดร. เศรษฐพงษ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรเป็นประธานในการต้อนรับ Mr. Zhu Shixi นายกเทศมนตรีเมืองจูหม่าเตี้ยน และคณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนจากเมืองจูหม่าเตี้ยน มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน นางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน้ำมัน รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และคณะเจ้าหน้าที่กองแผนงาน และสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ซึ่งการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางด้านการเกษตรไทย – จีน       ประมวลภาพ... กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ plan06@doae.go.th 16/11/2561 8:53:12
ประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. กองแผนงานได้จัดประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งยกร่างกรอบการจัดทำโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการจัดทำงบประมาณโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามแนวทางและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน plandoae30@gmail.com 13/11/2561 10:57:04
ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับพืช (GAP พืช) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่กองแผนงานเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตรในการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับพืช (GAP พืช) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย ดร. เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน plandoae30@gmail.com 12/11/2561 15:14:30
การเข้าร่วมงาน16th China International Agricultural Trade Fair ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าที่ร้อยตรี ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน คณะเจ้าหน้าที่กรมฯ เกษตรกร และผู้ประกอบการไทย เข้าร่วมงาน 16th China International Agricultural Trade Fair ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกรมฯได้นำสินค้าเกษตรหลากหลายชนิดมาจัดแสดง ณ Thailand Pavilion และจัดกิจกรรมวัน Thai day ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โดยมี ดร.อดิศร จันทรประภาเลิศ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงปักกิ่ง กล่าวต้อนรับ       ประมวลภาพ... กลุ่มเทศสัมพันธ์ plan06@doae.go.th 9/11/2561 14:49:49
ประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 กองแผนงานได้จัดประชุมกองครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้กลุ่ม/ฝ่าย และคณะทำงานฯ ของกองแผนงานรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงานเป็นประธานฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และประธาน/เลขาคณะทำงานฯ ของกองแผนงาน       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 1/11/2561 14:40:06
ประชุมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตรชั้น 4 ห้อง 4/1 เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 และติดตามความก้าวหน้าของการกำหนดรูปแบบ เนื้อหา และบทความที่จะจัดพิมพ์ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 1/11/2561 14:30:53


กลับไปหน้าแรกกองแผนงาน