ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน
ข่าว

หน้า จากทั้งหมด 35 หน้า
ชื่อข่าวจากคุณอีเมลวันที่
บัญชีรายชื่อผลไม้สดและผลไม้แช่แข็งที่ประเทศจีนอนุญาตให้นำเข้าและรายชื่อประเทศ/เขตที่ส่งออกกลุ่มวิเทศสัมพันธ์2/6/2563 12:42:26
การใช้ภาพธงชาติกัมพูชา การเรียกขานชื่อตำแหน่งสำคัญและรายชื่อในคณะรัฐมนตรีกัมพูชากลุ่มวิเทศสัมพันธ์frsdoae01@gmail.com2/6/2563 10:20:18
การบรรยายออนไลน์ หัวข้อ The Israeli Agricultural Challenges and Agricultural Cooperatives around the Worldกลุ่มวิเทศสัมพันธ์frsdoae01@gmail.com20/5/2563 15:00:23
ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (ด้านพืช)กลุ่มติดตามฯdoae40@gmail.com13/5/2563 16:14:47
ชวนสมาชิกในครอบครัวมาร่วมกันปลูกผักง่ายๆ ในบ้านด้วยหลักการพึ่งตนเอง กับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกลุ่มติดตามฯdoae40@gmail.com13/5/2563 16:10:25
ประชาสัมพันธ์สมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65, 66กลุ่มวิเทศสัมพันธ์frsdoae01@gmail.com29/4/2563 9:36:19
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สารคดีเกษตร ชุด Farmer Alert เตือนภัยก่อน เกษตรกรรับมือได้กลุ่มติดตามฯdoae40@gmail.com22/4/2563 15:39:48
องค์กร CiRDAP เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้และจัดการองค์ความรู้ของศูนย์ CIRADPกลุ่มวิเทศสัมพันธ์frsdoae01@gmail.com16/4/2563 17:02:46
การขอรับทุนวิจัยของสหภาพยุโรปแก่นักวิจัยไทยกลุ่มวิเทศสัมพันธ์frsdoae01@gmail.com8/4/2563 14:25:18
วิเทศสัมพันธ์frsdoae01@gmail.com8/4/2563 14:07:58