ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน
ข่าว

หน้า จากทั้งหมด 41 หน้า
ชื่อข่าวจากคุณอีเมลวันที่
ขอเชิญประชุมการเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2567กลุ่มแผนงานplan0303@hotmail.com19/5/2565 9:05:08
ขอเชิญชวนเข้ารับฟังและฝากประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ หัวข้อ “การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตรแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area based) ในพื้นที่จังหวัดนำร่อง: จังหวัดราชบุรี และจังหวัดจันทบุรี”กลุ่มแผนงานplan0303@hotmail.com29/3/2565 10:03:41
ประกาศผู้เสนอราคาขอซื้อพัสดุชำรุด จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายบริหารทั่วไปplan10@doae.go.th15/3/2565 14:27:38
แผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2566กลุ่มแผนงานplan0303@hotmail.com11/2/2565 19:01:32
แผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 2570)กลุ่มแผนงานplan0303@hotmail.com11/2/2565 19:00:28
แผนปฎิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 -2565) กลุ่มแผนงานplan0303@hotmail.com11/2/2565 18:59:22
แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565กลุ่มแผนงานplan0303@hotmail.com11/2/2565 18:38:32
สถานการณ์ผลไม้ไทยในตลาดจีนปี 2563 และแนวโน้มกลุ่มวิเทศสัมพันธ์frsdoae01@gmail.com5/8/2564 10:53:05
ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และขยายตลาดผลไม้ไทยในจีนกลุ่มวิเทศสัมพันธ์frsdoae01@gmail.com18/7/2564 13:43:56
ขอประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือของสหภาพยุโรปในอินโด – แปซิฟิก (EU Strategy for Cooperation in the Indo – Pacific)กลุ่มวิเทศสัมพันธ์frsdoae01@gmail.com17/6/2564 13:54:17