ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน
ข่าว

หน้า จากทั้งหมด 22 หน้า
ชื่อข่าวจากคุณอีเมลวันที่
งานแสดงเมล็ดพันธุ์มณฑลกลวางตุ้ง ครั้งที่ 16กลุ่มวิเทศสัมพันธ์plan06@doae.go.th9/11/2560 11:32:55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายบริหารทั่วไป6/11/2560 10:43:09
งานสัมมนา "สภาพการปัจจุบันของการอนุญาโตตุลาการระหว่างนักลงทุนกับรัฐฯ"กลุ่มวิเทศสัมพันธ์plan06@doae.go.th27/10/2560 12:23:30
JHWXgbwRxblidEJimmiNijimosa4ccf2@hotmail.com21/10/2560 12:10:08
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อแอนิเมชั่นแผนยุทธศษสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2579 และแผนปฏิบัติงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยวิธีเฉพาะเจอาะจงฝ่ายบริหารplan0303@hotmail.com20/10/2560 15:43:28
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมเอกสารแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2574) และแผนปฏิบัติงาน ระยะ 5 ปร (พ.ศ. 2560 - 2564) และทิศทางการดำนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายบริหารplan0303@hotmail.com20/10/2560 10:39:31
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษกลุ่มวิเทศสัมพันธ์plan06@doae.go.th18/10/2560 14:31:59
ทุนปริญญาโท ณ สาธารณรัฐเกาหลีกลุ่มวิเทศสัมพันธ์plan06@doae.go.th12/10/2560 16:43:09
ขอส่งความคืบหน้าการดำเนินงานจากผลการประชุม CLMVT Forum 2016กลุ่มวิเทศสัมพันธ์plan06@doae.go.th2/8/2560 15:08:27
แบบสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ของผู้รับบริการและมีผู้ส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฎิบัติงานของกระทรวงต่างประเทศfrsdoaeplan06@doae.go.th5/7/2560 9:35:31