ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน
ข่าว

หน้า จากทั้งหมด 21 หน้า
ชื่อข่าวจากคุณอีเมลวันที่
ขอส่งความคืบหน้าการดำเนินงานจากผลการประชุม CLMVT Forum 2016กลุ่มวิเทศสัมพันธ์plan06@doae.go.th2/8/2560 15:08:27
แบบสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ของผู้รับบริการและมีผู้ส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฎิบัติงานของกระทรวงต่างประเทศfrsdoaeplan06@doae.go.th5/7/2560 9:35:31
กระทรวงทรัพยากรพิ้นฐานและการท่องเที่ยวบรูไนฯ ประกาศเปิดรับข้อเสนอการลงทุนกลุ่มวิเทศสัมพันธ์plan06@doae.go.th3/7/2560 15:21:34
ขอความร่วมมือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ และแจ้งกลุ่มแผนงาน กองแผนงาน ทาง e-mail plan0303@hotmail.com หรือ โทรสารหมายเลข 0 2940 6026 ภายในวันที่ 7 ก.ค. 2560 กลุ่มแผนงานplan0303@hotmail.com30/6/2560 14:07:11
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อ ASEAN Biodiversity Heroesกลุ่มวิเทศสัมพันธ์plan06@doae.go.th22/5/2560 15:12:05
20/5/2560 16:11:58
lzcyrrllvRGCpIJimmiXzSqjimos45812rt1@hotmail.com20/5/2560 16:11:57
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของ สปษ.จาการ์ตากลุ่มวิเทศสัมพันธ์plan06@doae.go.th8/5/2560 18:16:53
8/5/2560 18:07:01
8/5/2560 18:06:02