ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน
ข่าว

หน้า จากทั้งหมด 32 หน้า
ชื่อข่าวจากคุณอีเมลวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขออนุมัติซื้อวัสดุในการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ฝบร.กผง.frenfire@hotmail.com11/10/2562 16:46:16
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เอกสารแนบฝ่ายบริหารทั่วไป10/10/2562 11:43:59
รายชื่องานแสดงสินค้าด้านอาหาร การเกษตร และนวัตกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกากลุ่มวิเทศสัมพันธ์frsdoae01@gmail.com9/10/2562 15:39:43
การสรรหาข้าราชการไปปฏิบัติราชการสำนักงานในต่างประเทศกลุ่มวิเทศสัมพันธ์frsdoae01@gmail.com8/10/2562 15:12:02
งานแสดงสินค้าด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และเครื่องมือการเกษตรนานาชาติ ครั้งที่ 19 ณ กรุงแอลเจียร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียกลุ่มวิเทศสัมพันธ์plan06@doae.go.th26/9/2562 16:09:19
ฐานข้อมูลความหลากหลายของฟาร์มในสหรัฐอเมริกา กลุ่มวิเทศสัมพันธ์frsdoae01@gmail.com23/9/2562 13:32:26
ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์frsdoae01@gmail.com23/9/2562 13:30:54
ขอส่งสรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ประจำเดือนมีนาคม 2562 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์frsdoae01@gmail.com23/9/2562 13:24:12
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์frsdoae0123/9/2562 13:22:38
แจ้งการจัดระเบียบการขึ้นทะเบียนสวนผลไม้และโรงคัดบรรจุภัณฑ์ผลไม้ส่งออกจีนของไทยกลุ่มวิเทศสัมพันธ์frsdoae01@gmail.com23/9/2562 13:21:20