หน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบการจัดทำแผนงาน งบประมาณ การติดตาม ประเมินผล และรายงาน
2. ดำเนินการจัดทำและประสานแผนงาน โครงการส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งเร่งรัดติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
3. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการด้านความช่วยเหลือ และความร่วมมือทางด้านการส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งประสานงานกับองค์การ หรือหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประภัยธรรมชาติ
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและเป็นเลิศด้านการบริการ

พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการจัดทำแผนงาน งบประมาณ การติดตามประเมินผลและการรายงานผล
2. ดำเนินการจัดทำนโยบาย แผนงานส่งเสริมการเกษตร ประสานการบริหารแผนงาน โครงการ งบประมาณ การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการปฏิบัติงาน
3. ศึกษา วิเคราะห์ เจรจา ประสานงานและดำเนินการด้านความช่วยเหลือ ความร่วมมือทางด้านส่งเสริมการเกษตร และประสานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือ/หุ้นส่วนทางวิชาการ
4. ดำเนินการประสาน เร่งรัด และพัฒนาระบบการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้รอบรู้งานพื้นฐานของทุกกลุ่ม/ฝ่าย
2. เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนและสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร
3. พัฒนาการเป็นเลิศในด้านการบริการ

 

 

รายละเอียดประกอบยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
แนวทางการดำเนินงาน
1. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้รอบรู้งาน พื้นฐานของทุกกลุ่ม/ฝ่าย 1. บุคลากรทุกคนมีความรู้พื้นฐานในงาน ของทุกกลุ่ม/ฝ่าย
2. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย1. ร้อยละ 70 ของบุคลากรมีความรอบรู้ในงาน ที่รับผิดชอบและงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. จัดทำคลังข้อมูล/สารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน
2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนิน งานของกลุ่ม/ฝ่าย

2. เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน และสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร 1. งานส่งเสริมการเกษตรมีการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบและมุ่งผลสัมฤทธิ์1. มีระบบงานของกลุ่ม/ฝ่าย
ที่ชัดเจน อย่างน้อย 1 ระบบ
2. มีแผนการปฏิบัติงานรายปีของกลุ่ม/ฝ่าย
1. พัฒนาระบบงานของกลุ่ม/ฝ่าย
2. กำหนดแผนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/ฝ่าย
3. การติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
3. พัฒนาการเป็นเลิศในด้านการ บริการ 1. บุคลากรมีความใส่ใจในการให้บริการ
2.ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูล ของกองแผนงานและนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที1. ร้อยละ 70 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
1. พัฒนาบุคลากรในด้านการเป็นผู้ให้บริการที่ดี
2. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ