ผู้อำนวยการกองแผนงาน

โทร. 0-2579-3727 ภายใน 235
Fax: 0-2579-3727
e-mail : plan@doae.go.th

 

 


นางอัญชลี สุวจิตตานนท์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

กลุ่มแผนงาน

โทร. 0-2940-6026 ภายใน 242, 293
Fax: 0-2940-6026

e-mail : plan20@doae.go.th

1. นางสาวละคร มูลแวง
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน
6. นางสาวบุษยา มากงลาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2. นายสุรชาติ นิลตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
7. นางสาวกมลพันธ์ พ่วงอยู่
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นายมนต์เทพ อัตต์สินทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

4. นายมารุต โพธิ์ระเบียบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
5. นางสาวสลิษา หนูจินดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กลุ่มติดตามและประเมินผล

โทร. 0-2940-6062 ภายใน 236, 240
Fax: 0-2579-3011

e-mail : plan40@doae.go.th

1. น.ส.อาภาภรณ์ มีนาพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
9. นางสาวบุษยา มาทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2. นางวัชรีพร วิทยกฤตศิริกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
10. นางสุทิพพา ขำช่วย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นายมงคล อุ่นจิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
11. นางสาวสมพร หนูล้อมทรัพย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
4. นางสาวจิตรลดา บุ่งวิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
12. นางสาวสรวีย์ เวียนวิวัฒน์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
5. นางสาวอินทิรา ปัทมเศรษฐ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
13. นายสมพงษ์ น้อยสัมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
6. นายณัฐสิทธิ์ ปานลิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

7. นางสาวเบญจวัลย์ มะลิลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
8. นางสาววนิดา ดากรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กลุ่มโครงการและงบประมาณ

โทร. 0-2579-3731, 0-2579-5211
ภายใน 237,259

Fax: 0-2579-3731
e-mail : plan30@doae.go.th

1. นางอุษา ทองแจ้ง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการและงบประมาณ
7. นายเกษม โพธิ์ชาคม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
2.น.ส.อรุณี สุขน่วม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
8. นางสาวกัญญาวดี จันทรโสภณ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นางสาวชลินรัตน์ อัมพุนันทน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
9. นางสาวกรรณิการ์ จอมดวง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
4. นางสาวจุฑามาศ หนูแดง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
10. นางสาววิมลพรรณ เดชะดี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
5. นางสาวเจิดนภางค์ ไชยเลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
11. นางสาว ปิยนุช หร่ายขุนทด
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
6. นางสาวอังคณา สิงห์ทอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

โทร. 0-2940-5742, 0-2579-9522
Fax: 0-2940-5742

ภายใน 174, 292
e-mail : plan06@doae.go.th

frsdoae01@gmail.com

1. นางอุษา ทองแจ้ง
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์
6. นางสาวชญานิษฐ์ สมพื้น
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
2. นางสาววชิรา เพชรโช
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
7. นางกนกกาญจน์ ณ นคร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นางสาวนฤมล ภานุรัตน์
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
8. นางปริศนา จันทมณีโชติ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
4.น.ส.วิชาณี ศรีอุไร
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
9. นางสาวจิตรลดา กระต่ายจันทร์
นักวิเทศสัมพันธ์
5. นางสาวรัตกรณ์ วุฒิบูรณ์
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช

โทร. 0-2579-9523 ภายใน 241
Fax: 0-2940-7026

e-mail : plan50@doae.go.th

1. นายธงอาจ จันทร์แดง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช
6. น.ส.ลิตา ใจอ่อน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
2. น.ส.อัจฉรา สมสวย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
7. น.ส. หทัยนุช พลายยงค์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นายสิฏฐิพงษ์ สุริยกานต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
8. น.ส.พุทธชาด ชื่นชมพุทธ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
4. นางสาวนุชนารถ สุทธิรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
5. นางสาวกนกวรรณ ภักดีพรหมมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. 0-2579-3741 , 0-2579-3782
ภายใน 238, 208

Fax: 0-2579-3019
e-mail : plan10@doae.go.th

1. นางนงลักษณ์ วันเพ็ญ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
(หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)

9. นายลักษณุกร สระกระจ่าง
พนักงานขับรถยนต์
2. นางยุพเยาว์ ศรีสมพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
10. นายบุญส่ง เรืองมา
พนักงานขับรถยนต์
3. นางจุฑารัตน์ ธนาโสภณพาณิชย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

4. นางวัชรา ศรีนิธิไชยเดช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
5. นางสาวสมปอง ร่วมชาติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
6. นายสุวัสส์ ภูตะมี
พนักงานพิมพ์ดีด

7. นางสาววรรณาพร เกตุกิจ
เจ้าพนักงานธุรการ

 
8. นายคารม มะลิคำ
เจ้าพนักงานธุรการ