นางอุษา ทองแจ้ง

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนาวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์