Text Box: แบบสอบถามการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)
Rounded Rectangle: ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร