ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ภารกิจ บุคลากร พรบ./ระเบียบ/หลักเกณฑ์
หนังสือเวียน
 
หนังสือเวียน ปี 2553
 
ลำดับ
ที่
ลงวันที่
เรื่อง
1
กษ 1004/ ว 1315
21 ธ.ค. 53
ตรวจสอบกรณีเกษตรกรแจ้งความเสียหายมากกว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน ทพศ.
2
กษ 1004/ ว 1297
15 ธ.ค. 53
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553
3
นร 0506/ ว(ล) 22814
7 ธ.ค. 53
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและวาตภัย
( มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553)
4
กษ 1004 / ว 1259
7 ธ.ค. 53
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553 กรณีพิเศษ
5
กษ 1004/ ว 1254
3 ธ.ค. 53
กำชับเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553
6
นร 0506/ 21862
24 พ.ย. 53
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
( มติคณะรัฐมนตรี เรื่องยางพารา 6,007 บาท)
7
กษ 1004/ ว 1229
25 พ.ย. 53
การโอนเงินประจำงวดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553 กรณีพิเศษ
8
กษ 1004/ว 1228
25 พ.ย. 53
ขอหลักฐานประกอบการให้ความช่วยเหลือเกาตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553 กรณีพิเศษ
9
กษ 1004 / ว 1227
25 พ.ย. 53
รายงานพื้นที่ยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง ปี 2553
10
กษ 1004/ ว 1186

16 พ.ย. 53

แนวทางและขั้นตอนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553 กรณีพิเศษ
11
กค 0406.3/ 22008
3 พ.ย. 53
อนุมัติปฏิบัตินอกเหนือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12
กษ 1004/ ว 1176
11 พ.ย. 53
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553 กรณีพิเศษ
13
กษ 1004/ ว 1173
10 พ.ย. 53
รายงานพื้นที่ยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย ปี 2553
14
กษ 1004/ ว 1140
4 พ.ย. 53
ขอเชิญเขต/ จังหวัด/ กรุงเทพมหานคร/ สำนัก/ กอง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553 ในวันที่ 8 พ.ย. 53 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องบอลรูม AB โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ รายละเอียดตามแนบ
15
กษ 1004/ ว 1131
2 พ.ย. 53
สำรวจความเสียหายของส่วนราชการ
16
กษ 1004/ ว 1120
28 ต.ค. 53
อนุมัติจัดสรรเงินงบกลาง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง
17
กษ 1004/ ว 1116
28 ต.ค. 53
อนุมัติจัดสรรเงินงบกลาง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยศัตรูพืชระบาด (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล)
ปี 2553
18
กษ 1004/ ว 1087
18 ต.ค. 53
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย
19
กษ 1004/ ว 995
24 ก.ย. 53
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2553
20
กษ 1004/ ว 935
10 ก.ย. 53
บัญชีรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิก
21
กษ 1004/ ว 934
10 ก.ย. 53
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553
download(แบบรายงานการให้ความช่วยเหลือ)
22
กษ 1004/ว 742
23 ก.ค. 53
สรุปผลการประชุมการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิก
23
กษ 1004/ว 732
20 ก.ค. 53
การดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
24
กษ 1004/ว 705
13 ก.ค. 53
ขอเชิญประชุมการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ
จากการระบาด ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิก
ในพฤหัสบดีที่ 15 ก.ค. 53 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร
25
กษ 1004/ว 692
9 ก.ค. 53
ขอให้จัดทำแผนและผลการจ่ายเงิน
26
กษ 1004/7927
9 ก.ค. 53
ขอให้รายงานผลการเบิกจ่ายและดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
27
กษ 1004/7655-7661
2 ก.ค. 53
อนุมัติโอนเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลฯ
28
กษ 1004/ว 640
28 มิ.ย. 53
ขอส่งแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2553 (ฉบับปรับปรุง)
29
กษ 1004/ว 652
30 มิ.ย. 53
อนุมัติจัดสรรเงินงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2552 (24 จังหวัด)
30
กษ 1004/ 7510
30 มิ.ย. 53
อนุมัติงบประมาณ
31
กษ 1004/ว 649
29 มิ.ย. 53
การเตรียมรับสถานการณ์ภัย ปี 2553
32
กษ 1004/ว 631
24 มิ.ย. 53
การเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งปี 2553
33
กษ 1004/ว 603
17 มิ.ย. 53
หลักเกณฑ์การดำเนินงานเพื่อยุติการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
34
กษ 1004/ว 518
31 พ.ค. 53
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2553
35
กษ 1004/ว 500
24 พ.ค. 53
เตรียมความพร้อมการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย(พายุกิสนา) ปี 2552
36
กษ 1004/ว 370
2 เม.ย. 53
ดำเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิก
37
กษ 1004/ว 318

16 มี.ค. 53

การติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
ไฟล์สิ่งที่ส่งมาด้วยแบบรายงานความเสียหายเบื้องต้นด้านพืช
38
กษ 1004/ 2253
2 มี.ค. 53
อนุมัติจัดสรรเงินงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติปี 2552
39
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
23 ก.พ. 53
รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการควบคุมการระบาดและตัดวงจรของ
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิก
40
กษ 1004/ว 220
23 ก.พ. 53
ส่งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการควบคุมการระบาดและตัดวงจรของ
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิก