ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ภารกิจ บุคลากร พรบ./ระเบียบ/หลักเกณฑ์
หนังสือเวียน
 
หนังสือเวียน ปี 2552
 
ลำดับ
ที่
ลงวันที่
เรื่อง
1
กษ 1004/ว 1546
25 ธ.ค. 52
การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชา
2
กษ 1004/ว 1519

18 ธ.ค. 52

เตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2553
3
กษ 1004/ว 1513
18 ธ.ค. 52
ตรวจสอบหลักฐานการขอรับความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2552
4
กษ 1004/ว 1374
11 พ.ย. 52
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2552
5
กษ 1004/ว 1333
4 พ.ย. 52
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2552
6
กษ 1004/ว 1247
14 ต.ค. 52
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2552
7
กษ 1004/ว 1225
9 ต.ค. 52
ขอเชิญประชุมเตรียมรับสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2552
8
มท 0617/ว 1570
21 พ.ค. 52

เร่งรัดการส่งเอกสารหลักฐานขอโอนเงินชดใช้เงินทดรองราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

9
กษ 1004/ว 826
14 ก.ค. 52
การปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาต
10
กษ 1004/ว 782
3 ก.ค. 52
ระบบรายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
11
กษ 1004/ว 571
19 พ.ค. 52
เร่งรัดการโอนเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาต
12
กษ 1004/ว 560
15 พ.ค. 52
ขอส่งแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13
กษ 1004/ว 555
15 พ.ค. 52
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2552
14
กษ 1004/ว 554
15 พ.ค. 52
อนุมัติจัดสรรและโอนเงินงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2551
15
กษ 0212/ว 3485
15 พ.ค. 52
แจ้งบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านการเกษตร
16
กษ 1004/ว 525
7 พ.ค. 52
ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านเกษตรจังหวัด
17
กษ 1004/ว 451
23 เม.ย. 52
อนุมัติจัดสรรเงินงบกลาง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2551
(19 จังหวัด )
18
กษ 1004/ว 214
23 ก.พ. 52
รายงานสถานการณ์ภัยแล้งปี 2552
19
กษ 1004/ว 128
3 ก.พ. 52
ของบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2551
20
กษ 1004/ว 114
27 ม.ค. 52
อนุมัติจัดสรรเงินงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2551
21
กษ 1004/ว 104
27 ก.พ. 52
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2551
22
กษ 1004/ว 94
26 ม.ค. 52
เตรียมความพร้อมการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2551
23
กษ 1004/ว 77
21 ม.ค. 52
การจ่ายเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2550