ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ?????? ??????? ???./???????/????????? ???????????
 

Download

 
 
 
 
คำถามที่พบบ่อย
       การรายงานความเสียหายเบื้องต้น (คชภ 1)
 

       ถาม : ต้องทำหนังสือนำส่ง และให้ท่านเกษตรจังหวัดลงนามหรือไม่

 

       ตอบ : ให้ทำหนังสือนำส่งให้ท่านเกษตรจังหวัดลงนาม และแนบ คชภ 1 ที่ได้ส่ง แฟกซ์ หรือ อีเมล์ มาก่อนหน้านี้ด้วย

 
 

       ถาม : หากไม่เกิดภัย ยังต้องรายงานทุกวันพฤหัสบดีหรือไม่

 

       ตอบ : ภัยที่ต้องรายงานทุกวันพฤหัสบดี คือภัยแล้ง แต่ต้องรายงานหลังที่ได้ประกาศภัยพิบัติแล้ว
ส่วนภัยอื่นๆ
ให้รายงานทันทีที่เกิดภัย หากภัยขยายพื้นที่เกิด ก็ให้รายงานทันทีเช่นกัน ไม่ต้องรอรายงานวันพฤหัสบดี

 
         ถาม : มีชนิดพืชจำนวนมากที่ประสบภัย ไม่เพียงพอรายงานภายใน 1 หน้ากระดาษ เอ 4 จะทำอย่างไร
 

      ตอบ : ไม่จำเป็นต้องรายงานภายในหน้าเดียว สามารถเพิ่มเตมได้

 
 

      ถาม : ยังต้องรายงานด้านประมง ปศุสัตว์ ไปที่กรมฯ หรือไม่

 

      ตอบ : ยังคงต้องรายงานต่อไป

 
 

      แบบขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ (กษ 01)

 

      ถาม :  จะบันทึกข้อมูลในโปรแกรมอะไร

 

      ตอบ :  ให้ใช้โปรแกรมระบบภัยธรรมชาติ (JOB) โดยดาวน์โหลดได้ที่ www.doae.go.th/pai.zip

 
 

      ถาม : ข้อมูลตามแบบ กษ 01 ไม่ตรงตามแบบ จะต้องทำอย่างไร

 

      ตอบ : ให้บันทึกข้อมูลตามโปรแกรม เช่น ยังคงต้องบันทึกชนิดพืช เป็นกลุ่มพืช ข้าว พืชไร่ พืชสวนและอื่นๆ (ยังไม่ต้องแยกชนิดพืช)

 
        ถาม : เลขที่บัญชีเกษตรกรจะต้องกรอกอย่างไร เพราะจำเป็นต้องใช้ในการโอนเงินให้เกษตรกร ในกรณีที่เกษตรกรได้รับพิจารณาการช่วยเหลือ
 

      ตอบ :  ให้บันทึกใน MS Excel โดยวิธีการบันทึก ให้ download ได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ใน http://plan.doae.go.th/ndrc