ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซด์ฝ่ายประสานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ                       ยินต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซด์ ฝ่ายประสานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ

                                           Download

        คู่มือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
        คู่มือมาตรฐานพันธุ์พืชและราคากลางปัจจัยการผลิต กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2550
        แบบขอรับความช่วยเหลือ กษ 01 ด้านพืช

        แบบขอรับความช่วยเหลือ กษ 01 ด้านปศุสัตว์
        แบบขอรับความช่วยเหลือ กษ 01 ด้านประมง
        แบบรายงานความเสียหายเบื้องต้น ด้านปศุสัตว์

        แบบรายงานความเสียหายเบื้องต้น ด้านพืช
        แบบรายงานความเสียหายเบื้องต้น ด้านประมง
        เอกสารในการประชุมการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร
        แบบฟอร์มการรายงานการขอเงินงบกลาง
        โปรแกรมภัยธรรมชาติ(Job)และคู่มือการใช้งาน
        ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
      
       คำถามที่พบบ่อย

     การรายงานความเสียหายเบื้องต้น (คชภ 1)

       ถาม : ต้องทำหนังสือนำส่ง และให้ท่านเกษตรจังหวัดลงนามหรือไม่

       ตอบ : ให้ทำหนังสือนำส่งให้ท่านเกษตรจังหวัดลงนาม และแนบ คชภ 1 ที่ได้ส่ง แฟกซ์ หรือ อีเมล์ มาก่อนหน้านี้ด้วย

       ถาม : หากไม่เกิดภัย ยังต้องรายงานทุกวันพฤหัสบดีหรือไม่

       ตอบ : ภัยที่ต้องรายงานทุกวันพฤหัสบดี คือภัยแล้ง แต่ต้องรายงานหลังที่ได้ประกาศภัยพิบัติแล้ว ส่วนภัยอื่นๆ ให้รายงานทันทีที่เกิดภัย หากภัยขยายพื้นที่เกิด ก็ให้รายงานทันทีเช่นกัน ไม่ต้องรอรายงานวันพฤหัสบดี

       ถาม : มีชนิดพืชจำนวนมากที่ประสบภัย ไม่เพียงพอรายงานภายใน 1 หน้ากระดาษ เอ 4 จะทำอย่างไร

      ตอบ : ไม่จำเป็นต้องรายงานภายในหน้าเดียว สามารถเพิ่มเตมได้

      ถาม : ยังต้องรายงานด้านประมง ปศุสัตว์ ไปที่กรมฯ หรือไม่

      ตอบ : ยังคงต้องรายงานต่อไป

      แบบขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ (กษ 01)

      ถาม :  จะบันทึกข้อมูลในโปรแกรมอะไร

      ตอบ :  ให้ใช้โปรแกรมระบบภัยธรรมชาติ (JOB) โดยดาวน์โหลดได้ที่ www.doae.go.th/pai.zip

      ถาม : ข้อมูลตามแบบ กษ 01 ไม่ตรงตามแบบ จะต้องทำอย่างไร

      ตอบ : ให้บันทึกข้อมูลตามโปรแกรม เช่น ยังคงต้องบันทึกชนิดพืช เป็นกลุ่มพืช ข้าว พืชไร่ พืชสวนและอื่นๆ (ยังไม่ต้องแยกชนิดพืช)

 
      ถาม : เลขที่บัญชีเกษตรกรจะต้องกรอกอย่างไร เพราะจำเป็นต้องใช้ในการโอนเงินให้เกษตรกร ในกรณีที่เกษตรกรได้รับพิจารณาการช่วยเหลือ

      ตอบ :  ให้บันทึกใน MS Excel โดยวิธีการบันทึก ให้ download ได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ใน http://plan.doae.go.th/ndrc

 

ผู้เยี่ยมชม
web counter

 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
กองแผนงาน ชั้น 5 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel .: (02) 579-9523 Fax.: (02) 940-7026
 Email:
plan51@doae.go.th plan50@doae.go.th