แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร ปี 2556 (กสก. : rbm)

(ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ ให้เลือกปฏิบัติ) ดังนี้

1.      กด Ctrl ค้างไว้พร้อมกับใช้เมาท์คลิ๊กที่ไฟล์ที่ต้องการเปิด

หรือ  2. ไปยังไฟล์ที่ต้องการเปิด แล้วคลิ๊กขวา แล้วเลือก Open Hyperlink)

โครงการ

แบบที่ใช้

1. โครงการส่งเสริมการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้

กสก.1

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง

กสก.2

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปรับใหม่ 5 เม.ย 56

กสก.3

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดต้นทุนการผลิตกาแฟ

กสก.4

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดต้นทุนการผลิต-ปรับระบบการปลูกข้าว (พืชหลังนา)

กสก.5

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน

กสก.6

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลือง (ศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชไร่ชุมชน)

กสก.7

8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว

กสก.8

9. โครงการลดความเสี่ยงด้านราคาสับปะรด

กสก.9

10. โครงการพืชขยายโอกาส (กล้วยไม้)

กสก.10

11. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช

กสก.11

12. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP (แบบรายเดี่ยว)

กสก.12

13. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP (แบบกลุ่ม)

กสก.13

14. โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย

กสก.14

15. โครงการเกษตรอินทรีย์

กสก.15

16. โครงการผึ้ง

กสก.16

17. โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร

กสก.17

18. โครงการพัฒนาคุณภาพไม้ผล

กสก.18

19. โครงการจัดระบบสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่

กสก.19

20. โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

กสก.20

21. โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร

กสก.21

22. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร (ฝึกอาชีพเกษตรกรเฉพาะด้าน)

กสก.22

23. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร

     (อุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ)

กสก.23

24. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กลุ่มที่ 1) รายละเอียดโครงการ

กสก.24

25. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กลุ่มที่ 2) รายละเอียดโครงการ

กสก.25

26. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

กสก.26

27. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริของสำนักราชเลขาธิการ รายละเอียดโครงการ

กสก.27

28. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กสก.28

29. โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร

กสก.29

30. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร (พัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร)

กสก.30

31. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร (ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร)

กสก.31

32. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร (1 อำเภอ 1 กลุ่มยุวเกษตรกร)

กสก.32

33. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

กสก.33

34. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร

กสก.34

35. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ

กสก.35