แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร ปี 2558 (กสก. : rbm)

              (ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ ให้เลือกปฏิบัติ) ดังนี้

1.       กด Ctrl ค้างไว้พร้อมกับใช้เมาท์คลิ๊กที่ไฟล์ที่ต้องการเปิด

หรือ  2. ไปยังไฟล์ที่ต้องการเปิด แล้วคลิ๊กขวา แล้วเลือก Open Hyperlink)

โครงการ

แบบที่ใช้

1. โครงการเพิ่มศักยภาพการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทยและรัฐสมาชิกอาเซียน

กสก. 1

2. โครงการเตรียมความพร้อมสินค้าเกษตรไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน

กสก. 2

3. โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

กสก. 3

4. โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร (อกม.)

กสก. 4

5. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

กสก. 5

6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (รายละเอียดโครงการ)

กสก. 6

7. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริของสำนักราชเลขาธิการ (รายละเอียดโครงการ)

กสก. 7

8. โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร

กสก. 8

9. โครงการขยายผลโครงการหลวง

กสก. 9

10. โครงการหลวง (โครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวง)

กสก. 10

11. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

กสก. 11

12. โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผนดิน

กสก. 12

13. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

กสก. 13

14. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กสก. 14

15. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

กสก. 15

16. โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน

กสก. 16

17. โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP)

กสก. 17

18. โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์)

กสก. 18

19. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร

กสก. 19

20. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (ไม้ผล)

กสก. 20

21. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (พืชผักและสมุนไพร)

กสก. 21

22. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันกล้วยไม้ไทย)

กสก. 22

23. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

กสก. 23

24. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

กสก. 24

25. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช

กสก. 25

26. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร (ฝึกอาชีพเกษตรกรเฉพาะด้าน)

กสก. 26

27. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/58

กสก. 27

28. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร (พัฒนาศูนย์ส่งเสริมฯ จังหวัดสุพรรณบุรี)

กสก. 28

29. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร (อุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ)

กสก. 29

30. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร

กสก. 30

31. โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตร

กสก. 31

32. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน

กสก. 32

33. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

กสก. 33

กลับหน้าหลัก