ข้อมูลเกษตรต่างแดน

เกษตรต่างแดน การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย เลขที่ 39 ปี 2019 ว่าด้วยการให้การรับรองการนำเข้าผลิตภัณฑ์พืชสวน   
 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย เลขที่ 39 ปี 2019 ว่าด้วยการให้การรับรองการนำเข้าผลิตภัณฑ์พืชสวน

ด้วยฝ่ายเกษตร สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาได้แจ้งเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย เลขที่ 39 ปี 2019 ว่าด้วยการให้การรับรองการนำเข้าผลิตภัณฑ์พืชสวน ตามเอกสารที่แนบมารพ้อมนี้

 เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

 

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
frsdoae01@gmail.com
27/12/2562 9:15:32