ข้อมูลเกษตรต่างแดน

เกษตรต่างแดน เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อภาคการเกษตรและอาหารของสหภาพยุโรป   
 เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อภาคการเกษตรและอาหารของสหภาพยุโรป

ด้วยสำนักการเกษตรต่างประเทศได้ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ที่ 05008/1312 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

แจ้งข้อมูลเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อภาคการเกษตรและอาหารของสหภาพยุโรป ตามเอกสารแนบ

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
frsdoae01@gmail.com
2/12/2562 11:10:43