ข้อมูลเกษตรต่างแดน

เกษตรต่างแดน รายงานผลการสำรวจและวิเคราะห์ผลตอบรับต่อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น   
 รายงานผลการสำรวจและวิเคราะห์ผลตอบรับต่อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว (สปษ. ประจำกรุงโตเกียว) ได้ส่งหนังสือ เรื่องรายงานผลการสำรวจและวิเคราะห์ผลตอบรับต่อผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่นมายังกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อโปรดทราบและใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1

รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2  รายละเอียดดังเอกสารแนบ 3 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 4

 

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
plan06@doae.go.th
5/10/2560 15:48:39