ข้อมูลเกษตรต่างแดน

เกษตรต่างแดน รายงานประจำปี 2559 ของฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว   
 รายงานประจำปี 2559 ของฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

สำนักการเกษตรต่างประเทศ ได้ส่งรายงานประจำปี 2559 ของฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อทราบ                                                                                     กองแผนงานได้ศึกษารายงานดังกล่าวแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

                        1. การสร้างความสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือระหว่างฝ่ายการเกษตรฯ กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนจีนในพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อขยายตลาดสินค้าเกษตรกระชับความสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองประเทศ ได้แก่
                       1.1 มณฑลกวางตุ้ง วันที่ 21 สิงหาคม 2559 ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้ไทยเป็นครั้งแรก ณ เมืองเซินเจิ้น เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมผลไม้คุณภาพของไทย
                       1.2 เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้จัดงานแสดงสินค้าจีน – อาเซียน ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 11 – 14 กันยายน 2559 ณ นครหนานหนิง ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารของไทยในตลาดจีน

                       1.3 มณฑลยูนนาน ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เยี่ยมชม

                             1.3.1 การดำเนินงานของศูนย์ซื้อขายและประมูลดอกไม้นานาชาติคุนหมิง ปัจจุบันทางศูนย์ฯ ได้มีความร่วมมือกับสมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ของไทย ในการส่งเสริมให้นำดอกกล้วยไม้ของไทยเข้ามาประมูลในศูนย์ฯ
                             1.3.2 การปฏิบัติงานของด่านโม่ฮานและเยี่ยมชมตลาดจำหน่ายสินค้า
ASEAN
                             1.3.3 หารือแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานราชการและเอกชนของเขตปกครองตนเอง
ชนชาติไตสิบสองปันนา ในการนำเข้าและส่งออกสินค้าทางการเกษตรระหว่างไทยและจีน และประธานหอการค้าฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการไทยมาลงทุนตั้งโรงงานแปรรูปผลไม้ด้วย

                             1.3.4 งานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในงานเทศกาลอาหารไทยในนครคุนหมิง ระหว่างวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2559 ได้นำผลไม้สด อาทิ ทุเรียน ลำไย มะม่วง ส้มโอ และกล้วยไข่ มาจัดแสดง
                             1.3.5 การนำคณะผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร สำรวจแปลงผักที่เพาะปลูกเพื่อส่งออกไปยังตลาดอาเซียน ตลาดค้าส่งและค้าปลีกดอกไม้โต่วหนาน ณ นครคุนหมิง ซึ่งเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดของจีน และตลาดค้าผลไม้ เพื่อให้เห็นศักยภาพและโอกาสของผลไม้ไทยในตลาดค้าส่งผลไม้ที่ใหญ่ที่สุด
                       1.4 มณฑลฝูเจี้ยน ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เยี่ยมชมเขตนำร่องการค้าเสรีเมืองเซี่ยเหมิน ซึ่งช่วยให้การดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจจีนและต่างชาติที่จดทะเบียนในเขตฯ มีความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ในขั้นต่าง ๆ ทั้งการจดทะเบียน การตรวจและปล่อยสินค้านำเข้า ตลอดจนการรองรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
สินค้าที่นำเข้ามาในเขตฯ จะไม่เสียภาษีต่าง ๆ และเมื่อมีการจำหน่ายออกนอกเขตฯ จึงจะดำเนินเรื่องการชำระภาษี
        
                       1.5 เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ได้จัดงาน
Asia Fruit Logistica ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2559 เป็นงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับผลไม้และผักสดระดับนานาชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าที่จะหาคู่ค้าและตลาดใหม่

                   2. การส่งเสริมภาพลักษณ์ และการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของไทย
                       2.1
การประชาสัมพันธ์ข้าวคุณภาพและผลไม้ไทยในงานเทศกาลหนานหยาง เมื่อวันที่ 22 – 26 เมษายน 2559 ณ เมืองเซี่ยเหมิน
                       2.2
การประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยในงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและสินค้าไทยที่ห้าง Grand Buy นครกว่างโจว เมื่อวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2559
                   3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อกีดกันที่เกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนสินค้าเกษตรที่ส่งมาจำหน่ายยังตลาดจีน มีการพบสารเร่งสุกและการชุบขมิ้นในทุเรียนที่ตลาดฮ่องกง
รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

รายงานฉบับเต็ม

ปริศนา
plan06@doae.go.th
17/5/2560 13:23:52