ฐานข้อมูลกลาง การดำเนินความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (ทวิภาคี)   
การดำเนินความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (ทวิภาคี)

                    ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินความร่วมมือด้านการเกษตรกับหลายประเทศ ทั้งในกรอบความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับประเทศต่างๆ และกรอบความร่วมมือที่กระทรวงการต่างประเทศดูแลรับผิดชอบ อาทิเช่น

 สหภาพพม่า 
     * ดวามเป็นมาและสถานะปัจจุบัน
     * บันทึกข้อตกลงดวามร่วมมือด้านการเกษตรไทย - พม่า

  สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
          * ดวามเป็นมาและสถานะปัจจุบัน
          *  ข้อตกลงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียว่าด้วยความร่วมมือทางการเกษตร

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  สาธารณรัฐโรมาเนีย

 

 ปรับปรุงครั้งที่ 1: วันที่ 30 กันยายน 2554  โดย นางสาวนฤมล  ภานุรัตน์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
plan06@doae.go.th
1/9/2553 12:17:55