จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
นับตั้งแต่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550

Free Hit Counter

 

 

 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานปิดการฝึกอบรม Training Programme on Organic vegetable production ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวจิราภา จอมไทสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรได้กล่าวสรุปผลการฝึกอบรม พร้อมนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้แจกประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากรัฐสมาชิกอาเซียน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ
ประมวลภาพ...

   รายงานข่าวเกษตรของอิตาลี ประจำไตรมาส 3/2560
   รายงานประจำปี 2559 ของฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว
   แนวปฏิบัติในการประสานงานการเยือนและการศึกษาดูงานในภูมิภาคยุโรป
   แนวปฏิบัติในการประสานงานการเยือนและการศึกษาดู

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญไทย
Login เข้าสู่ระบบ
(เฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
   ขอส่งความคืบหน้าการดำเนินงานจากผลการประชุม CLMVT Forum 2016   2/8/2560 15:08:27
   กระทรวงทรัพยากรพิ้นฐานและการท่องเที่ยวบรูไนฯ ประกาศเปิดรับข้อเสนอการลงทุน   3/7/2560 15:21:34
   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อ ASEAN Biodiversity Heroes   22/5/2560 15:12:05
   ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของ สปษ.จาการ์ตา   8/5/2560 18:16:53
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อไปปฏิบัติราชการประจำในสำนักงานต่างประเทศ   5/5/2560 13:57:01
   บทความรู้จักการค้า Online กรณีศึกษา Alibaba   25/4/2560 17:01:50
   แนวปฏิบัติในการใช้ตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน   11/4/2560 16:00:45
   รัฐบาลสาธารณรัฐปานามาจะจัดการประชุม   4/4/2560 13:43:21
   ทุน UNESCO/People's Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowship   29/3/2560 16:52:44
    ทุนขององค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน   24/3/2560 14:34:22
 
   
 

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554
©ลิขสิทธิ์ของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน
plan06@doae.go.th
โทร. 02-5799522, 9405742 โทรสาร 02-5799522, 5793727