หน้าแรก
อำเภอ/จังหวัดของไทย
ประเทศและเมืองหลวง
 
                  
                  ชื่อระดับตำแหน่งในกรมส่งเสริมการเกษตร

                      (Name of Position Level)   


 
ประเภททั่วไป
ทักษะพิเศษ
Highly Skilled Level
อาวุโส
Senior Level
ชำนาญงาน
Experienced Level
ปฎิบัติงาน
Operational Level
ประเภทวิชาการ
ทรงคุณวุฒิ Advisory Level
เชี่ยวชาญ Expert Level
ชำนาญการพิเศษ Senior Professional Level
ชำนาญการ Professional Level
ปฏิบัติการ Practitioner Level
ประเภทอำนวยการ
ระดับสูง Senior Administrator
ระดับต้น Administrator
ประเภทบริหาร
ระดับสูง Senior Executive

ระดับต้น

Executive
ตัวอย่าง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ
Agricultural Extensionist, Professional Level