หน้าแรก ประเทศและเมืองหลวง  
     

ชื่อหน่วยงานในกรมส่งเสริมการเกษตร

(Names of Organizations in Department of Agricultural Extension)

Department of Agricultural Extension (DOAE) กรมส่งเสริมการเกษตร
Internal Auditing Group กลุ่มตรวจสอบภายใน
Public Sector Development Division กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of the Secretary สำนักงานเลขานุการกรม
Correspondence Sub-Division ฝ่ายสารบรรณ
Communication and Premises Sub-Division ฝ่ายสื่อสารและอาคารสถานที่
Direction and Official Coordination Assistance Group กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ
Personnel Division กองการเจ้าหน้าที่
General Administrative Sub-Division ฝ่ายบริหารทั่วไป
Work System Development and Manpower Group กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
Recruitment Group กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
Bio-Data and Reward Group กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
Welfare and Official Relations Group กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
Salary and Remuneration Management Group กลุ่มบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน
Discipline and Legal Affairs Group กลุ่มวินัยและนิติการ
Finance Division กองคลัง
General Administrative Sub-Division ฝ่ายบริหารทั่วไป
Finance Group กลุ่มการเงิน
Accounting Group กลุ่มบัญชี
Budget Group กลุ่มงบประมาณ
Auditing Group กลุ่มตรวจสอบ
Procurement and Supplies Group กลุ่มพัสดุ
Assets Management Group กลุ่มบริหารสินทรัพย์
Financial System Development Group กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
Planning Division กองแผนงาน
General Administrative Sub-Division ฝ่ายบริหารทั่วไป
Planning Group กลุ่มแผนงาน
Project and Budget Group กลุ่มโครงการและงบประมาณ
Monitoring and Evaluation Group กลุ่มติดตามและประเมินผล
Foreign Relations Group กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
Crop Disaster Relief Group กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช
Agricultural Extension Research and Development Division กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
General Administrative Sub-Division ฝ่ายบริหารทั่วไป
Agricultural Extension System Development Group กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
Participatory Development of Affiliated Party and Network Group กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย
Agricultural Extension Research Group กลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร
Farm Management and Sustainable Agriculture Group กลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน
Local Wisdom and Agricultural Innovation Group กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร
Specific Areas Agricultural Development Division กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
General Administrative Sub-Division ฝ่ายบริหารทั่วไป
Royal Initiated Projects Group กลุ่มโครงการพระราชดำริ
Irrigated Agriculture Group  กลุ่มเกษตรชลประทาน
Special Development Zone Agricultural Extension Group กลุ่มส่งเสริมการเกษตรเขตพัฒนาพิเศษ
Crop Zoning Management Group กลุ่มส่งเสริมการจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช
Agricultural Engineering Promotion Division กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
General Administrative Sub-Division ฝ่ายบริหารทั่วไป
Farml Mechanization Promotion Group กลุ่มส่งเสริมเครื่องจักรกลเกษตร
Post - harvest and Processing Mechanization Promotion Group กลุ่มส่งเสริมเครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป
Greenhouse and Watering System Promotion Group กลุ่มส่งเสริมระบบการให้น้ำและโรงเรือนเกษตร
Information Center ศูนย์สารสนเทศ
General Administrative Sub-Division ฝ่ายบริหารทั่วไป
Data Analysis and Systemization Group กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล
Information Data Base Group กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ
Computer Network and Communication Group กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
Farmer Rigister Group กลุ่มทะเบียนเกษตรกร
Bureau of Technology Transfer Development  สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
General Administrative Sub-Division ฝ่ายบริหารทั่วไป
Printing House Sub-Division ฝ่ายโรงพิมพ์
Audio-Visual Aid Sub-Division ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
Agricultural Extension Artistry Sub-division ฝ่ายศิลปกรรมส่งเสริมการเกษตร
Farm Radio Broadcasting Group กลุ่มวิทยกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
Training Group กลุ่มฝึกอบรม
Distance Technology Transfer Development Group กลุ่มพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางไกล
Continuing Education Development Group กลุ่มพัฒนาการศึกษาต่อเนื่อง
Public Relations and Group กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
Agricultural Extension Media Devlopment Group กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร
Educational Services Center for Agricultural Extension ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
Farmers Development Division กองพัฒนาเกษตรกร
General Administrative Sub-Division ฝ่ายบริหารทั่วไป
Farmers and Agricultural Volunteers Promotion and Development Group กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร
Farmer Organization and Network Promotion and Development Group กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรและเครือข่าย
Farm Women Promotion and Development Group กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร
Farm Youth Promotion and Development Group กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร
Home Economic Promotion and Development Group กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเคหกิจเกษตร
Plant Protection Promotion and Soil-Fertilizer Management Division กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
General Administrative Sub-Division ฝ่ายบริหารทั่วไป
Irradiation Technology for Pest Control Promotion Group กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี
Biological Control Promotion Group กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
Pest Forecasting and Early Warning Group กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
Pest Diagnosis Promotion Group กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช
Disease-free Plant Variety Promotion Group กลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชปลอดโรค
Chemical Pesticide Management Promotion Group กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
Post - harvest Pest Management Group

กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว

Soil and Fertilizer Management Promotion Group

กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย
Plant Protection and Soil - Fertilizer Community Participation Promotion Group กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย
Bureau of Agricultural Commodities Promotion and Management  สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
General Administrative Sub-Division ฝ่ายบริหารทั่วไป
Industrial Field Crop Production Promotion Group กลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม
Oil Crop and Legume Crop Promotion Group กลุ่มส่งเสริมพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว
Fiber and Tuber Crop Promotion Group กลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว
Fruit Tree Promotion Group กลุ่มส่งเสริมไม้ผล
Perennial Tree Promotion Group กลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น
Para Rubber and Oil Palm Promotion Group กลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน้ำมัน
Mushroom and Vegetable Promotion Group กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด
Flower and Ornamental Plant Promotion Group  กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ
Herbs and Spices Promotion Group กลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ
Area-based Rice Production Management Group กลุ่มจัดการการผลิตข้าวในพื้นที่
Agricultural Commodity Quanlity and Standards Group กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร
Agri-Business Promotion Group กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร
Economic Insects Promotion Group กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ
Community Enterprise Promotion Division กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
General Administrative Sub-Division ฝ่ายบริหารทั่วไป
Board Affairs and Community Enterprise Promotion Strategies Group กลุ่มกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
Community Enterprise Register and Information Group กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
Community Enterprise Potential Development Group กลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
Community Enterprise Promotion Division กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
Community Tourism Promotion and Development Group กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
Office of Agricultural Extension and Development, Region 1-9 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 1 - 9
General Administrative Sub-Division ฝ่ายบริหารทั่วไป
Strategy and Information Group กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
Agricultural Extension Technical Group กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
Personnel Development Group กลุ่มพัฒนาบุคลากร
Agricultural Technology Promotion and Development Center
(Pest Management)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรด้านบริหารศัตรูพืช
Agricultural Technology Promotion and Development Center
(Agricultural Engineering)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร
Agricultural Technology Promotion and Development Center
(Economic Insects)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ
Farm Youth Promotion Center ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร
(ใส่ชื่อจังหวัดตรงนี้) Provincial Agricultural Extension Office สำนักงานเกษตรจังหวัด
General Administrative Sub-Division ฝ่ายบริหารทั่วไป
Information and StrategyGroup กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
Farmers Promotion and Development Group กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
Production Development and Promotion Group กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
Plant Protection Group กลุ่มอารักขาพืช
(ใส่ชื่ออำเภอตรงนี้) District Agricultural Extension Office สำนักงานเกษตรอำเภอ