รัฐสุลต่านโอมาน

The Embassy of the Sultanate of Oman

 

วันชาติ                                                  วันที่ 18 พฤศจิกายน

ที่ตั้ง                                                        อาคารแสงทองธานี (City Bank) ชั้น 32 ถนนสาธรเหนือ กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์                                                0-2639-9380-2

โทรสาร                                                  0-2693-9390

เวลาทำการ                                           วันจันทร์ศุกร์ เวลา 09.00 – 13.00 . (ยื่นรับ การตรวจลงตรา)

การตรวจลงตรา                                  หนังสือเดินทางราชการสามารถพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน โดยไม่ต้องขอการตรวจลงตรา     

หมายเหต111                                      ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลง จึงควรตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งก่อนเดินทาง