เกษตรต่างแดน
เกษตรต่างแดน

หน้า จากทั้งหมด 4 หน้า
ชื่อข้อมูลวันที่
รายงานผลการสำรวจและวิเคราะห์ผลตอบรับต่อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น5/10/2560 15:48:39
รายงานข่าวเกษตรของอิตาลี ประจำไตรมาส 3/25607/9/2560 9:27:44
รายงานประจำปี 2559 ของฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว17/5/2560 13:23:52
แนวปฏิบัติในการประสานงานการเยือนและการศึกษาดูงานในภูมิภาคยุโรป12/5/2560 16:05:31
แนวปฏิบัติในการประสานงานการเยือนและการศึกษาดู12/5/2560 16:02:43
กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินการขยาย PFA พื้นที่เพาะปลูกหอมแดงในไทย25/5/2559 8:53:49
สรุปผลการประชุม Asia - Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) 201618/5/2559 9:34:56
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ ๔) 11/2/2559 11:07:25
สรุปผลโครงการประชุมสัมมนาการเปิดประตูการค้าชายแดน การลงทุนและการท่องเที่ยวด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเมืองมะริด30/6/2558 14:50:20
การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๗ (เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ด้านการต่างประเทศ16/1/2558 16:25:53