เกษตรต่างแดน
เกษตรต่างแดน

หน้า จากทั้งหมด 6 หน้า
ชื่อข้อมูลวันที่
GACC ประกาศปรับปรุงบัญชีรายชื่อศัตรูพืชควบคุมสำหรับพืชนำเข้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับล่าสุด เดือนเมษายน 2564 18/8/2564 9:50:38
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และผลกระทบต่อสินค้าเกษตรของประเทศไทยในเครือรัฐออสเตรเลีย5/2/2564 15:06:09
การจัดทำข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนนโยบายและงานด้านการเกษตรต่างประเทศ10/3/2563 10:49:55
กฎกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย ฉบับที่ 2/202017/2/2563 16:19:13
ผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเคนยา 30/1/2563 16:29:11
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย เลขที่ 39 ปี 2019 ว่าด้วยการให้การรับรองการนำเข้าผลิตภัณฑ์พืชสวน27/12/2562 9:15:32
เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อภาคการเกษตรและอาหารของสหภาพยุโรป2/12/2562 11:10:43
การเดินทางเข้าออกสาธารณรัฐปกครองตนเองโครเมียและเมืองเซวาสโตโปล28/11/2562 8:45:16
สรุปผลการบรรยายสรุป (Briefing Session) ของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น28/10/2562 16:30:01
ข้อมูลเกี่ยวกับกัญชง/กัญชาของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ และฝ่ายการเกษตร ประจำสถานเอกอัครราชทูต และประจำสถานกงสุลใหญ่ 27/9/2562 12:55:29