ขอบเขตความรับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงาน มีหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ
งานการเงิน และบัญชี งานการเจ้าหน้าที่ การจัดทำและบริหาร
งบประมาณ งานพัสดุและยานพาหนะ งานพิมพ์และงานสารบรรณ งานประชุมและงานประสานราชการทั่วไปของกอง
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 งานได้แก

งานธุรการ/สารบรรณ

งานการเงินและบัญช

Update : 31 Mar 2011