ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง / งานพัสดุ

ประกาศผู้เสนอราคาขอซื้อพัสดุชำรุด จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้เสนอราคาขอซื้อเศษพัสดุชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงาน มีหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ
งานการเงิน และบัญชี งานการเจ้าหน้าที่ การจัดทำและบริหาร
งบประมาณ งานพัสดุและยานพาหนะ งานพิมพ์และงานสารบรรณ งานประชุมและงานประสานราชการทั่วไปของกอง
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 งานได้แก่

งานธุรการ/สารบรรณ

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและยานพาหนะ

Update : 28 MARCH 2022

นายวุฒิชัย ชิณวงศ์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

......................................
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป