ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มแผนงาน
Link หน่วยงาน


ข้อร้องเรียน
**** Hotnews

ssnet

link2

สรุปจำนวนสัญญาที่มีหนี้คงเหลือโครงการ คปร. และ ผกก.
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร
ระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF (ฉบับภาษาไทย)
ระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF (ฉบับภาษาอังกฤษ)
คู่มือการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ปี 2558

อธิบดีและรองอธิบดีมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

คู่มือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ปี 2555

คู่มือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ปี 2556

ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2556-2559
คู่มือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ปี 2557

แบบสอบถามความคิดเห็น
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ในปี พ.ศ. 2557 ของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง

Power Point นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2558
สรุปสาระสำคัญนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร
 

กลุ่มแผนงาน กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร

โทร / แฟกซ์ 0-2940-6026 E-mail : plan20@doae.go.th , plan0303@hotmail.com