ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน

ข่าว การรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร 52 (e-project)   
 การรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร 52 (e-project)

หนังสือสั่งการ
คู่มือแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร 52 และการใช้งานโปรแกรม e-project
แบบรายงาน ก1/1
1. โครงการส่งเสริมการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้
2. โครงการฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกร
3. โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร
4. โครงการบริหารจัดการด้านการตลาดและราคาสินค้าเกษตร
5. โครงการส่งเสริมการผลิตพืชพลังงาน
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร
8. โครงการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
9. โครงการอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพ เฉลิมพระเกียรติบึงฉวาก
10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร
11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
12. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
13. โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
14. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
15. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     15.1 สืบเนื่องมาจากพระราชดำริ
     15.2 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร
     15.3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     15.4 พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     15.5 เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
     15.6 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
     15.7 รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
     15.8 โครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวงตามแผนแม่บท
     15.9 สายใยรักแห่งครอบครัว
16. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
AA. บูรณาการโครงการร่วมกับกรมการข้าว
     A. โครงการพัฒนาระบบการผลิตและกระจายเมล็ดข้าวพันธุ์ดี (ศูนย์ข้าวชุมชน)
     B. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาวนา
     C. โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว
     D. โครงการพัฒนาระบบการเตือนภัยธรรมชาติและศัตรูข้าว
17. โครงการผลักดันการส่งออกกล้วยไม้
 

ติดตามและประเมินผล
plan40@doae.go.th, sutu_mini@yahoo.com
12/3/2552 16:21:39