ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน

ข่าว ขอเชิญประชุมการเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2567   
 ขอเชิญประชุมการเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2567

https://www.youtube.com/watch?v=XrjQH28KSXw

กลุ่มแผนงาน
plan0303@hotmail.com
19/5/2565 9:05:08