ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน

ข่าว ขอเชิญชวนเข้ารับฟังและฝากประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ หัวข้อ “การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตรแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area based) ในพื้นที่จังหวัดนำร่อง: จังหวัดราชบุรี และจังหวัดจันทบุรี”   
 ขอเชิญชวนเข้ารับฟังและฝากประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ หัวข้อ “การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตรแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area based) ในพื้นที่จังหวัดนำร่อง: จังหวัดราชบุรี และจังหวัดจันทบุรี”

ขอเชิญชวนเข้ารับฟังและฝากประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17 (NAC2022)
ภายใต้แนวคิด “พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG” 

 หัวข้อ “การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตรแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area based)
ในพื้นที่จังหวัดนำร่อง: จังหวัดราชบุรี และจังหวัดจันทบุรี”

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา : 09.30 – 11.30 น.

 

 หัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยข้าวเหนียวตาม BCG Model” 

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา : 13.30 – 15.30 น.

 

 

 

กลุ่มแผนงาน
plan0303@hotmail.com
29/3/2565 10:03:41