ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน

ข่าว ภาวะความเคลื่อนไหวทางด้านเกษตรและด้านประมง ประจำเดือนเมษายน 2563   
 ภาวะความเคลื่อนไหวทางด้านเกษตรและด้านประมง ประจำเดือนเมษายน 2563

ด้วยฝ่ายเกษตร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้ส่งสำเนาหนังสือ ที่ กษ 0211.4/318 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ภาวะความเคลื่อนไหวทางด้านเกษตรและด้านประมง ประจำเดือนเมษายน 2563 มายังกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อทราบ

เอกสารแนบ1

เอกสารแนบ2

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
frsdoae01@gmail.com
9/6/2563 11:45:15