ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน

ข่าว สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ประจำเดือนเมษายน 2563   
 สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ประจำเดือนเมษายน 2563

สำนักการเกษตรต่างประเทศได้ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว ที่ กษ 0211.7/293 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ประจำเดือนเมษายน 2563 มายังกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อทราบ

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
frsdoae01@gmail.com
5/6/2563 11:16:40