ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน

ข่าว   
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์รายการออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) จำนวน 2,800 เล่ม และรายการออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ จำนวน 2,800 เล่ม โดยวิธีคัดเลือก นบท้ายนี้.

ฝบร.กผง.
plan10@doae.go.th
9/3/2563 14:36:18