ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน

ข่าว คู่มือชี้แจงเสนอขอรับเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ   
 คู่มือชี้แจงเสนอขอรับเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

1. ความเป็นมา

2. บันทึกคำรับรองผู้เบิก

3. วิธีการเสนอขอรับการสนับสนุน

4. ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนฯ

5. ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนฯ ฉบับ 2

6. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ

7. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยการเบิกเงิน การจ่ายเงิน

8. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุนฯ

9. คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

10. คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกลั่นกรองโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนฯ

11. คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนฯ (เพิ่มเติม)

12. คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ

13. ระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับกองทุนฯ

14. หน้าปก

15. คำนำ

16. สารบัญ

17. ภาคผนวก

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
plan06@doae.go.th
16/1/2552 14:41:32