ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน

ข่าว งานแสดงสินค้า International Agricultural Exhibitions KAZAGRO and KAZFARM ครั้งที่ 9   
 งานแสดงสินค้า International Agricultural Exhibitions KAZAGRO and KAZFARM ครั้งที่ 9

สาธารณรัฐคาซัคสถานมีกำหนดจัดงานแสดงสินค้าภาคอุตสาหกรรมการเกษตร International Agricultural Exhibitions KAZAGRO and KAZFARM ครั้งที่ 9 ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2561 โดยคาดว่าจะมีภาคธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงกว่า 300 ราย จาก 32 ประเทศ ทั้งในสาขาการเพาะพันธุ์โค เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นม สัตว์ปีก เครื่องจักรและอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงอุตสาหกรรมเกษตรอื่นๆ เข้าร่วมงานฯ ในพื้นที่ 14,000 ตารางเมตร ซึ่งภายในงานจะจัดกิจกรรมธุรกิจประกอบด้วยการนำเสนอและประมูลปศุสัตว์
เพื่อการทำธุรกิจ  และการจัดทำความตกลงร่วมกันทั้งบริษัทภายในและระหว่างประเทศ การส่งเสริมการให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ ขยายขอบเขตทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างผู้ประกอบการ รวมถึงการทำข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและผู้ประกอบการต่างชาติ 
พร้อมทั้งมุ่งเน้นผู้เข้าชมที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย และทำงานในแวดวงเกษตรกรรม เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และข้อมูลต่างๆ จากหุ้นส่วนปัจจุบัน และหุ้นส่วนใหม่ๆ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
plan06@doae.go.th
27/9/2561 11:09:03