ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน

ข่าว แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำชุดนิทรรศการการสัมมนาขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำชุดนิทรรศการการสัมมนาขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำชุดนิทรรศการการสัมมนาขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ

ฝ่ายบริหาร
plan0303@hotmail.com
5/4/2561 16:42:03