ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน

ข่าว งานแสดงเมล็ดพันธุ์มณฑลกลวางตุ้ง ครั้งที่ 16   
 งานแสดงเมล็ดพันธุ์มณฑลกลวางตุ้ง ครั้งที่ 16

ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวได้เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงเมล็ดพันธุ์มณฑลกลวางตุ้ง ครั้งที่ 16 (The 16th Guangdong Seed Expo) ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2560 ณ ตำบลอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์และการเพาะเลี้ยงของนครกว่างโจ่ว เขตหนานซา นครกว่างโจว

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
plan06@doae.go.th
9/11/2560 11:32:55