ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน

ข่าว แบบสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ของผู้รับบริการและมีผู้ส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฎิบัติงานของกระทรวงต่างประเทศ   
 แบบสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ของผู้รับบริการและมีผู้ส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฎิบัติงานของกระทรวงต่างประเทศ

เอกสารแนบ.

frsdoae
plan06@doae.go.th
5/7/2560 9:35:31