ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน

ข่าว กระทรวงทรัพยากรพิ้นฐานและการท่องเที่ยวบรูไนฯ ประกาศเปิดรับข้อเสนอการลงทุน   
 กระทรวงทรัพยากรพิ้นฐานและการท่องเที่ยวบรูไนฯ ประกาศเปิดรับข้อเสนอการลงทุน

เอกสารแนบ

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
plan06@doae.go.th
3/7/2560 15:21:34