ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน

ข่าว ขอความร่วมมือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ และแจ้งกลุ่มแผนงาน กองแผนงาน ทาง e-mail plan0303@hotmail.com หรือ โทรสารหมายเลข 0 2940 6026 ภายในวันที่ 7 ก.ค. 2560   
 ขอความร่วมมือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ และแจ้งกลุ่มแผนงาน กองแผนงาน ทาง e-mail plan0303@hotmail.com หรือ โทรสารหมายเลข 0 2940 6026 ภายในวันที่ 7 ก.ค. 2560

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

กลุ่มแผนงาน
plan0303@hotmail.com
30/6/2560 14:07:11