ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน

ข่าว ขอส่ง "วีดิทัศน์แนะนำกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ"   
 ขอส่ง "วีดิทัศน์แนะนำกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ"

ขอส่ง "วีดิทัศน์แนะนำกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ"

 

เอกสารแนบ

 

 

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
plan06@doae.go.th
21/6/2559 11:23:50