KM กองแผนงาน


KMกองแผนงาน link การพัฒนาตนเองด้วยระบบการเรียนรู้ทางไกล (e-learning) ของสำนักงาน ก.พ.   
 link การพัฒนาตนเองด้วยระบบการเรียนรู้ทางไกล (e-learning) ของสำนักงาน ก.พ.

     

      https://learn.ocsc.go.th/

 

คณะทำงาน KM กผง.
doae40@gmail.com
28/5/2563 9:31:03