KM กองแผนงาน


KMกองแผนงาน แผนการจัดการความรู้งานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
  แผนการจัดการความรู้งานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะทำงานการจัดการความรู้ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

แผนการจัดการความรู้งานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะทำงานการจัดการความรู้ กองแผนงาน

13/3/2560 13:57:39