...ผู้อำนวยการกลุ่ม
     
         
         
         
  - ว่าง -    
 

ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการและงบประมาณ

   
     
   
...บุคลากร : ข้าราชการ
     
         
         
     
         
  นางสาวอรุณี สุขน่วม (ณี)   นางสาวชลินรัตน์ อัมพุนันทน์ (แอม)  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
  รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มโครงการและงบประมาณ      
         
         
         
     
         
  นางสาวจุฑามาศ หนูแดง (แป้ง)   นางสาวเจิดนภางค์ ไชยเลิศ (เป้า)  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
     
         
         
         
     
         
  นางสาวอังคณา สิงห์ทอน (ปุ้ย)   นางสาวปิยนุช หร่ายขุนทด (เป็ดน้อย)  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
         
         
         
         
     
         
  นายชลกฤษ ทินภัทรปัญญดา (กอล์ฟ)   นางสาวริษา รีวรรณ (ปลาซิว)  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
         
         
...บุคลากร : พนักงานราชการ
     
         
     
         
  นายเกษม โพธิ์ชาคม (เกษม)   นางสาวกรรณิการ์  จอมดวง (นาย)  
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
         
 

 

     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
 

กลุ่มโครงการและงบประมาณ มีหน้าที่

   
 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะการกำหนดนโยบาย และพัฒนารูปแบบระบบการจัดทำและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
รวมทั้งกำหนอกรอบและประสานการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี และแผนการใช้จ่ายเงินของกรมส่งเสริมการเกษตร
 
     
 
2. เป็นศูนย์กลางในการบริหาร ประสานงานและควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำและบริหารโครงการและงบประมาณ
 
 
ของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
 
 

3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมส่งเสริมการเกษตร

 
   

4. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ และจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เอกสารวิชาการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านการจัดทำ

 
และบริหารโครงการและงบประมาณ
 
   

5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
   

 

 

 

 

จัดทำโดย กลุ่มโครงการและงบประมาณ
2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร แขวงจตุจักร กทม.10900
โทรศัพท์ 02-5793731 โทรสาร 02-5795211 E-Mail : plan30@doae.go.th
ปรับปรุงล่าสุด
27 มีนาคม 2560

cursor