...ผู้อำนวยการกลุ่ม
     
         
       
         
  นางอุษา ทองแจ้ง (อ้อย)    
 

ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการและงบประมาณ

   
     
   
...บุคลากร : ข้าราชการ
     
         
         
     
         
  นางสาวอรุณี สุขน่วม (นี)   นางสาวชลินรัตน์ อัมพุนันทน์ (แอม)  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
         
         
         
         
     
         
  นางสาวจุฑามาศ หนูแดง (แป้ง)   นางสาวเจิดนภางค์ ไชยเลิศ (เป้า)  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
     
         
         
         
     
         
  นางสาวอังคณา สิงห์ทอน (ปุ้ย)   นางสาวปิยนุช หร่ายขุนทด (เป็ดน้อย)  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
         
         
         
         
         
...บุคลากร : พนักงานราชการ
     
         
     
         
  นายเกษม โพธิ์ชาคม (เกษม)   นางสาวกรรณิการ์  จอมดวง (นาย)  
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
         
 

 

     
         
       
         
    นางสาววิมลพรรณ  เดชะดี (เกด)    
    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
 

กลุ่มโครงการและงบประมาณ มีหน้าที่

   
 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะการกำหนดนโยบาย และพัฒนารูปแบบระบบการจัดทำและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
รวมทั้งกำหนอกรอบและประสานการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี และแผนการใช้จ่ายเงินของกรมส่งเสริมการเกษตร
 
     
 
2. เป็นศูนย์กลางในการบริหาร ประสานงานและควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำและบริหารโครงการและงบประมาณ
 
 
ของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
 
 

3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมส่งเสริมการเกษตร

 
   

4. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ และจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เอกสารวิชาการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านการจัดทำ

 
และบริหารโครงการและงบประมาณ
 
   

5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
   

 

 

 

 

จัดทำโดย กลุ่มโครงการและงบประมาณ
2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร แขวงจตุจักร กทม.10900
โทรศัพท์ 02-5793731 โทรสาร 02-5795211 E-Mail : plan30@doae.go.th
ปรับปรุงล่าสุด
27 มีนาคม 2560

cursor