อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการตามตัวชี้วัด)ครั้งที่่1
       
    กองแผนงานขอแจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
       
       
       
       
     
       
 
 
       
 
     
 
     
 
     
     
 
       
 
       
   
       
   
     
     
     
     

 

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชมweb counter html

จัดทำโดย กลุ่มโครงการและงบประมาณ
2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร แขวงจตุจักร กทม.10900
โทรศัพท์ 02-5793731 โทรสาร 02-5795211 E-Mail : plan30@doae.go.th
ปรับปรุงล่าสุด
17 พฤศจิกายน 2557