ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ฝ่ายประสานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ภารกิจ บุคลากร พรบ./ระเบียบ/หลักเกณฑ์ หนังสือเวียน
 

สรุปรายงานความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาต